Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Groeiende vraag naar gecertificeerde palmolie prikkelt verduurzaming

Palmolie - thinkstockphotos.com11 juli 2016 – Verduurzaming van de productie van palmolie wordt vooral gedreven door de toenemende belangstelling vanuit afnemers in verwerkende landen. De groeiende vraag zorgt ervoor dat Nederlandse raffinaderijen het omslagpunt naderen naar 100% RSPO- gecertificeerde palmolie. Daarnaast gaan voortrekkers onder de raffinadeurs al verder dan de gangbare certificering. Zij betrekken alleen nog palmolie die niet afkomstig is uit ontboste gebieden of van veengronden. Dit betekent betere bescherming van het natuurlijk kapitaal.

Deskstudies van het Planbureau voor de Leefomgeving hebben laten zien dat certificering van grondstofketens gunstig kan zijn voor het behoud van natuurlijk kapitaal in productiegebieden. De studies laten ook zien dat opschaling moeilijk is, doordat de verdienmogelijkheden van certificering voor de primaire producent beperkt zijn. Vanuit de aanbodzijde is er dus geen sterke prikkel.

In een nieuwe studie verkende het PBL met bedrijven aan de vraagzijde hoe zij werken aan verduurzaming en behoud van natuurlijk kapitaal. Het onderzoek was specifiek gericht op de handelsketen van palmolie in Nederland. De onderzoekers spraken met een handelaar en raffinadeur, levensmiddelenproducenten en supermarkten.

Natuurlijk kapitaal onderdeel van duurzaamheidsstrategie

De meeste geïnterviewde bedrijven hebben een duurzaamheidsstrategie die sterk leunt op gecertificeerde grondstoffen. Ze kennen de term natuurlijk kapitaal wel, maar gebruiken het meestal niet expliciet. Wel geven de geïnterviewden aan dat zij impliciet verwachten dat certificering ook bijdraagt aan behoud van natuurlijk kapitaal.

Bij de keuze voor conventionele of gecertificeerde palmolie geven bedrijfseconomische motieven veelal de doorslag. Producenten van levensmiddelen krijgen te maken met hogere kosten als zij gecertificeerde ingrediënten gebruiken, terwijl de producten nauwelijks meer opleveren. Dat houdt met name de kleinere producenten tegen. De producenten van A-merken kiezen wel steeds vaker voor duurzame palmolie. Hiermee willen ze imagoschade beperken.

Omslagpunt in palmolieketen nabij

De grote raffinaderijen kunnen de komende periode een omslag bewerkstelligen in de Nederlandse palmolieketen. Zij verwerken zowel conventionele als gecertificeerde palmolie. De gescheiden grondstofstromen maken de bedrijfsvoering complex en kostbaar. Dit betekent dat het voor raffinaderijen op een zeker moment gunstiger wordt om uitsluitend te werken met gecertificeerde palmolie, waarmee tegelijk alle afnemers, grote en kleine, worden voorzien van duurzame palmolie. Om dit omslagpunt te bereiken moet de vraag naar gecertificeerde palmolie nog iets verder toenemen. De raffinadeurs richten zich daarom nu ook op afnemers uit andere EU-landen.

Voortrekkers in de palmolieketen gaan alweer een stap verder en stellen strengere eisen dan de gangbare (RSPO-)certificering. Zo koopt raffinadeur Wilmar geen palmolie in van plantages waarvoor ontbost is of die op veengrond staan. Dit sluit aan bij de grote maatschappelijk waarde van koolstof en de noodzaak om gebieden met een hoge maatschappelijke waarde te vermijden. Om transparant te zijn over de herkomst van de palmolie, maakt Wilmar haar toevoerketens openbaar.

Meer informatie