Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten

Bee pollination (Thinkstock)15 april 2015 – Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben in opdracht van PBL de relatie bestudeerd tussen biodiversiteit en effectiviteit en betrouwbaarheid van zeven ecosysteemdiensten. Het blijkt dat een hogere biodiversiteit de effectiviteit van vijf van deze diensten vergroot.

In het natuurbeleid wordt de relatie tussen natuur en economie steeds belangrijker. Het efficiënter gebruikmaken van onze natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld via ecosysteemdiensten, maakt daarvan deel uit. Er is een discussie gaande of voor het leveren van ecosysteemdiensten een hoge biodiversiteit nodig is of dat een basaal niveau al voldoende is.

Effectiviteit

De onderzoekers tonen aan de hand van recente systematische literatuurreviews aan dat een hogere biodiversiteit wel degelijk de effectiviteit van vijf van de zeven onderzochte ecosysteemdiensten vergroot. Effectiviteit staat daarbij voor de omvang van een geleverde dienst bij een bepaald aantal soorten, dus bijvoorbeeld de mate van vruchtzetting bij fruitbomen bij een bepaald aantal soorten (wilde) bijen. De positieve relatie tussen biodiversiteit en ecosysteemdiensten geldt voor de regulerende diensten koolstofvastlegging, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagregulatie en bestuiving. Het belang van biodiversiteit hangt samen met een hogere aanwezigheid van benodigde sleutelsoorten of functionele groepen, een hoger aantal werkende soorten en een hogere diversiteit in structuur van de vegetatie of het landschap. Voor de culturele dienst esthetische waardering zijn aanwijzingen gevonden dat soortenrijkdom de waardering van het landschap vergroot. De ecosysteemdienst voedsel uit de natuur is binnen de Europese context nauwelijks onderzocht.

Of een hogere biodiversiteit er ook voor zorgt dat de levering van diensten constanter en voorspelbaarder is in de tijd en onder verschillende omstandigheden is nog weinig onderzocht. De onderzoekers doen daarom geen uitspraken over de betrouwbaarheid van de levering. Er zijn wel een paar voorbeelden te noemen. Zo bevordert een hoge biodiversiteit de betrouwbaarheid van de ecosysteemdienst bestuiving onder wisselende weersomstandigheden.

Natuurnetwerk

Uit het literatuuronderzoek blijkt ook dat het Natuurnetwerk Nederland en het kleinschalige netwerk van natuurlijke elementen een belangrijke ruggengraat vormen om ecosysteemdiensten te leveren, maar over de optimale omvang en configuratie is nog weinig bekend.

De resultaten van het onderzoek zullen onder meer gebruikt worden voor het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland en de Natuurverkenning 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Meer informatie