Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Jacco Schuurkamp, gemeente Den Haag

Jacco Schuurkamp is beleidsmedewerker groen bij de gemeente Den Haag.

Jacco Schuurkamp

‘TEEB-stad brengt geen kant-en-klare oplossingen, maar wel een basis voor gesprek’

De ‘groencollectie’ van de stad Den Haag vertegenwoordigt een aardig kapitaal in economisch, ecologisch, cultureel en recreatief opzicht. Ze heeft ook grote waarde voor de (volks)gezondheid. Dit jaar werkt de gemeente aan een nieuw beleidsplan voor haar parken, bomen en natuurgebieden. Als onderdeel daarvan zal een waardestelling van de groencollectie plaatsvinden. Het Haagse groen wordt geTEEBt.

Dat waarderen van het groen roept de nodige discussie op. Naar mijn idee zit de waarde van TEEB niet zozeer in het economiseren van het groen of van de ecosysteemdiensten. Het lijkt mij zinvoller om van gedachten te wisselen over hoe wij het kapitaal dat het groen vertegenwoordigt in willen zetten. In de metafoor van de groencollectie: willen we de collectie tegen minimale kosten behouden? Of willen we haar inzetten om een bijdrage te leveren aan het leefklimaat van de stad en nemen we voor lief dat daar kosten mee gemoeid zijn?

Er zit ook een fundamentele ethische vraag achter: is het verantwoord om het maatschappelijk gefinancierde kapitaal niet aan het publiek te tonen? Zouden de Hagenaars er begrip voor hebben als de Hollandse meesters uit de collectie – die de stad naar mijn mening zeker heeft – niet getoond zouden worden?

Van een gemeentelijke naar een gemeenschappelijke agenda

TEEB gaat naar mijn idee dus niet over geld verdienen. Ik verwacht ook niet dat de terugtredende overheid met TEEB ineens nieuwe geldschieters vindt. Laten we beginnen met de waarde van groen te onderkennen en beschrijven. Van daaruit kunnen we het gesprek aangaan met de belanghebbenden. Waar zit het gemeenschappelijke belang en hoe is de verantwoordelijkheid geregeld? De resultaten van dat gesprek kunnen helpen om belangen en verantwoordelijkheden zo te positioneren dat er draagvlak voor is.

Zo ontstaat een situatie waarin we agenda’s kunnen verbinden en bezien wie er bij kan dragen aan het beheer en de ontwikkeling van de groencollectie. Vertrouwen zal een belangrijke rol spelen bij het opstellen van een gemeenschappelijke in plaats van een gemeentelijke agenda. Pas dan ontstaat ruimte voor (mede-)investeren, financieel of anderszins.

Meer informatie