Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Matthijs Buurman, provincie Groningen

Matthijs Buurman is projectcoördinator van de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl bij de provincie Groningen.

Matthijs Buurman

‘Kijk bij dijkversterking ook naar andere gebiedsopgaven’

Versterking van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl is dringend nodig vanwege de waterveiligheid. Het is een project dat bestuurlijke prioriteit heeft en zeker doorgaat. Willen we in het gebied ook de natuur en de landbouw versterken, dan is dat een kwestie van nu of nooit. De urgentie schept een kans, maar dan moeten we wel snel zijn. Op dit moment verkennen we enkele innovatieve dijkconcepten uit het Deltaprogramma. Bijvoorbeeld de dubbele dijk waarbij tussen de twee dijken ruimte ontstaat voor brakke natuur of de teelt van zilte producten. Denk aan schelpdieren zoals kokkels en mosselen of groenten zoals zeekraal en lamsoor. We werken samen met het PBL om de meegekoppelde functies te waarderen. Zo krijgen we een completer beeld van de kosten en baten van het plan.

Zo’n integrale benadering van een project ontstaat niet vanzelf. De provincie ziet zichzelf als gebiedsregisseur en we zijn echt naar voren gestapt om die rol op te pakken. Het waterschap, dat als eerste aan de lat staat voor de dijkversterking, is ook blij met de integrale aanpak. Hun gesprek met de partijen in het gebied wordt makkelijker, doordat iedereen iets te winnen heeft.