Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Met ecosysteemdiensten naar een goede businesscase voor zeewierteelt?

foto: Schuttelaar&Partners Draisma wieren Noordzeeboerderij 11 februari 2016 – Kunnen ecosysteemdiensten van zeewier bijdragen aan een levensvatbare businesscase voor de teelt van dit veelzijdige plantje? Het praktijkproject ‘Natuurlijk kapitaal in de biobased economy’ organiseerde in januari twee workshops met bedrijven en overheden om dit te verkennen. In gesprek over zeewierteelt in de Eems-Dollard en zeewierteelt in windpark Borssele.

Zeewier wordt wereldwijd gebruikt voor onder meer menselijke consumptie – denk bijvoorbeeld aan de zeewierburger –, diervoeder, grondstof voor groene chemie en biofuels. In Nederland staat de teelt van zeewier nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat er nog veel kansen zijn om Natuurlijk Kapitaal mee te nemen in de ontwikkeling van de businesscase. In de workshops verkenden de deelnemers of zeewier, naast de genoemde productiediensten, nog andere ecosysteemdiensten kan leveren die de businesscase kunnen versterken.

Bijdrage aan ecologisch herstel Eems-Dollard

In de Eems-Dollard lijkt onder meer een kans te liggen om met zeewierteelt bij te dragen aan ecologisch herstel van het gebied. Het ecosysteem bevat teveel slib en de concentraties nutriënten en zware metalen overschrijden de normen van de Kaderrichtlijn Water. Zeewierteelt kan de concentratie slib in het water verminderen, doordat het slib bezinkt in de luwte van de zeewiervelden. Zeewier kan ook een bijdrage leveren aan waterzuivering, doordat de wieren stikstof, fosfaat en zware metalen opnemen.

Het ecologisch herstel van de Eems-Dollard is een belangrijke maatschappelijke opgave. De vraag is wat de mogelijkheden zijn om de bijdrage van zeewierteelt aan die opgave te verzilveren. Daarbij is belangrijk om de bijdrage te kunnen bewijzen, maar er hoeft geen kunstmatige waarde aan gehangen te worden. Wat telt is: kan zeewierteelt een kosteneffectieve bijdrage leveren om de doelstellingen halen?

Dempen van golven in windparken

Windpark Borssele wordt de komende jaren ontwikkeld voor de Zeeuwse kust. De deelnemers van de workshop over het windpark zien verschillende kansen voor ecosysteemdiensten van zeewierteelt in het park. Voorbeelden zijn golfdemping, opname van metalen, natuurbescherming en een bijdrage aan de visstand.

Het verzilveren van zulke diensten brengt wel de nodige uitdagingen mee. Hoe bewijs je bijvoorbeeld de effectiviteit van een zeewierveld voor golfdemping? En hoe garandeer je dat je de dienst kunt blijven leveren gedurende de hele levensduur van een windpark van ongeveer 25 jaar? Met zo’n lange periode is onzekerheid onvermijdelijk. De mogelijkheden voor verzilvering zijn daarmee afhankelijk van innovatie in financiering en verzekering.

De resultaten van de workshops worden de komende weken verder uitgewerkt. Medio februari zullen ze op een oogstbijeenkomst besproken worden met stakeholders, de klankbordgroep en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

 

copyright foto: Schuttelaar & Partners