Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Micha Lubbers, provincie Noord-Holland

Micha Lubbers is programmamanager bij het programma Groen Kapitaal van de Provincie Noord-Holland. 

Micha Lubbers
‘De kunst is om aan te sluiten bij de energie van de initiatiefnemers.’

Met het programma Groen Kapitaal denkt de provincie al vanaf de ideeën fase mee met groene initiatieven. De kunst is om aan te sluiten bij de energie van de initiatiefnemers. Zij kunnen het project dan groter maken, een vast onderdeel van hun bedrijfsvoering.We maken voor elk voorgesteld initiatief een afweging: soms steunen we projecten met geld, soms met meedenken en aandacht, zoals tijdens ons jaarlijkse congres Groen Kapitaal.

Door breder te kijken dan de status quo van bestaande functies in een gebied, ontstaan kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen. We subsidiëren bijvoorbeeld een initiatief van de Vogelbescherming, die samen met boeren en bedrijven in de omgeving van Amsterdam werkt aan een combinatie van weidevogelbeheer en duurzame zuivelproductie.

De concrete voorbeelden uit het eindrapport van NKN helpen ons als provincie om tastbaar te maken wat natuurlijk kapitaal is, en hoe je er mee om kan gaan in de besluitvorming rondom gebiedsontwikkeling.Want natuurlijk kapitaal blijft een lastig concept. Intern zien mensen het niet als een kerntaak van de provincie.Ik gebruik dan de transitiefasen uit het rapport om onze rol te duiden richting onze medewerkers.

Richting de politiek ligt de begroting voor een jaar vast; tegelijkertijd bouwen we ook speelruimte in voor goede initiatieven van onderop. De provincie kan niet alles inkaderen met wet- en regelgeving, want zo smoor je veel initiatieven in de dop. We belanden toch nog vaak in de rol van scheidsrechter: iedereen wil meer natuur, maar ze willen ook ondernemersruimte, overal kunnen wonen, recreëren… Dat blijft een ingewikkelde afweging.

Meer informatie