Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

green barcode

9 maart 2015 – Wat wordt verstaan onder de ‘waarde’ van ecosysteemdiensten? Hoe komt het dat het belang van natuurlijk kapitaal in besluitvorming niet altijd wordt meegewogen? Welke begrippen gebruiken mensen als ze spreken over natuurlijk kapitaal? Deze en meer vragen komen aan de orde in een recent verschenen rapport over het denkkader van Natuurlijk Kapitaal Nederland.

Het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) bouwt voort op het gedachtegoed van het internationale initiatief ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB). TEEB presenteert een systematisch en integraal denkkader voor het herkennen, waarderen en verzilveren van de waarde van ecosysteemdiensten. De vraag is of en hoe dit denkkader toepasbaar is voor concrete vraagstukken van ondernemers en overheden.

Over het TEEB-kader en in welke situaties dit toepasbaar is bestaat nog veel discussie. In het gepubliceerde rapport geeft het PBL een overzichtelijk beeld van de belangrijkste kernbegrippen. Speciale aandacht is er voor de term ‘waarde’. Deze blijkt bij het werken aan ecosysteemdiensten vaak verwarring op te leveren. Daarnaast presenteert het rapport een eerste analyse over de vraag waarom het belang van biodiversiteit en ecosystemen in besluitvormingsprocessen niet altijd goed tot z’n recht komt, waardoor ‘natuurinclusieve’ opties vaak buiten beeld blijven.

Het doel van het rapport is om helderheid te schaffen over het denkkader van het NKN-programma. Het spreekt vanzelf dat de toepassing van dit denkkader niet iets geheel nieuws is. Bestaand beleid op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, water, infrastructuur en ruimte bevat al veel elementen die recht doen aan mogelijke ‘natuurinclusieve’ oplossingen. In het NKN-programma gaat het vooral om de vraag of het identificeren en waarderen van zulke opties in een systematische, integrale benadering leidt tot uitkomsten met een hoger maatschappelijk rendement. Daarnaast komt de vraag naar voren hoe eventuele barrières voor dergelijke ‘natuurinclusieve oplossingen’ overwonnen kunnen worden.

Meer informatie

• Natuurlijk Kapitaal Nederland: Een conceptuele verkenning en afbakening van het TEEB-kader