Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Sandra Verheijden, Brabant Water

Sandra Verheijden is senior beleidsadviseur grondstof bij Brabant Water.

Sandra Verheijden

‘Hoe kun je maatregelen voor schoon water verankeren en opschalen?’

Voor ons als drinkwaterbedrijf is een goede kwaliteit van het grondwater van levensbelang. Het grondwater is immers de bron van ons product drinkwater. In het project Schoon Water werken we samen met boeren, gemeenten, bedrijven en bewoners al tien jaar aan het voorkomen van verontreiniging van het grondwater door gewasbeschermingsmiddelen.

Met de boeren richten we ons onder meer op driftreducerende spuittechnieken, een andere middelenkeuze en mechanische onkruidbestrijding. Het weerbaarder maken van het gewas, zodat minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn, is een van de onderwerpen die we in pilotprojecten onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld door de natuurlijke interactie tussen plant en bodem te versterken. Het verbeteren van het organisch stofgehalte en de doorworteling van de bodem is hier een mogelijke maatregel voor.

Een belangrijk vraagstuk is hoe je nieuwe maatregelen structureel kunt verankeren in de bedrijfspraktijk van de deelnemende boeren. En hoe je andere telers ook van deze nieuwe praktijken kunt overtuigen. Zelfs bij win-win maatregelen gaat dat niet vanzelf. Terwijl er wel voordelen zijn, zoals kostenbesparing door gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen en een verbetering van het imago van de sector. In Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzoeken we samen met PBL de kansen en belemmeringen voor de verankering en opschaling van de nieuwe praktijken. En gelet op de komst van nieuwe teelten, gewasbeschermingsmiddelen en veranderingen in het klimaat: wat werkt nu, wat werkt straks? Schoon grondwater is immers bij uitstek een vraagstuk van de lange termijn.