Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Werkconferentie: Investeren in groene buitenruimte loont

Werkconferentie Investeren in groene buitenruimte loont15 april 2015 – Hoe kan een gemeente het belang van groen volwaardig meenemen in haar besluitvorming over de inrichting en de activiteiten in de stad? Harde cijfers over de waarde van groen lijken niet perse nodig. Wat vaak wel helpt is een ‘spin in het web’ die partijen samenbrengt en een overheid die sectoroverschrijdende gebiedsplannen steunt. Dat was een van de conclusies van de werkconferentie ‘Investeren in een groene buitenruimte’ die het PBL en Platform31 op 12 maart in Almere organiseerden.

De werkconferentie sloot aan bij een onderzoek van het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal Nederland naar het instrument ‘TEEB-stad’. Deze tool kan gemeenten, burgers en bedrijven helpen om te komen tot stedelijke ontwikkeling die rekening houdt met de waarde van groen. Hans Rutten van het ministerie van EZ, een van de inleiders van de conferentie, maakte duidelijk dat dit aansluit bij de nieuwe koers van het natuurbeleid. “Met de Natuurvisie streeft de overheid naar een overgang van het ‘of-of’-denken naar het ‘via-via’-denken. Via natuurcombinaties willen we meer economische groei én meer natuur realiseren.” De 75 deelnemers van de conferentie, afkomstig uit de overheid, groenvoorziening, adviesbureaus en onderzoeksorganisaties, bediscussieerden in vier workshops hoe gemeenten het maatschappelijk belang van groen op een transparante en zorgvuldige manier kunnen waarborgen.

Belang van harde cijfers over waarde groen overschat

De workshops lieten zien dat er tal van voorbeelden zijn waarin groen een belangrijke en volwaardige positie heeft gespeeld in de besluitvorming. De aanwezigheid van een ‘spin in het web’ die onafhankelijk en vanuit gezamenlijke ambities opereert, is dikwijls belangrijk voor het faciliteren van burgerinitiatieven rond groen. Ook speelt deze persoon vaak een cruciale rol bij het gedragen krijgen van deze initiatieven door de gemeente.

Verder vergt het realiseren van integrale gebiedsplannen een proces om alle partijen – van bestuurders en beleidsmedewerkers tot burgers en bedrijven – het belang van groen te laten inzien en omarmen. Hierbij lijkt soms wat teveel waarde te worden gehecht aan de beschikbaarheid van harde cijfers over het belang van groen. Volgens de workshopdeelnemers heeft dit maar beperkt invloed op het commitment van partijen. Betrokkenen hebben vaak voldoende inzicht in de waarde van groen en slagen er goed in om dit belang neer te zetten in plannen en afwegingen. En als er eenmaal commitment is, vormt het vinden van de benodigde financiële middelen vaak niet het grootste probleem. Belemmeringen door bijvoorbeeld bestemmingsplannen of andere regelgeving komen veel vaker voor. Deze belemmeringen zijn zo divers dat een generieke aanpak nog moeilijk te geven is. Meer Green Deals over gemeentelijke natuur zouden helpen om belemmeringen aan te pakken.

Meer informatie