Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Over Natuurlijk Kapitaal Nederland


De laatste jaren neemt de aandacht voor de waarde van natuur toe. De waarde en het duurzaam benutten van natuur worden wel samengevat in de metafoor van ‘natuurlijk kapitaal’. Natuur is van grote waarde omdat ze allerlei diensten levert aan de mens.
Hoe zijn die diensten zo goed mogelijk te benutten zonder het natuurlijk kapitaal uit te putten? In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN; 2014-2016) heeft het PBL de mogelijkheden hiertoe onderzocht in Nederlandse projecten.

Het ministerie van EZ was opdrachtgever van NKN. Het programma werd begeleid door een klankbordgroep met spelers uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties.
Veel onderzoek en beleid besteedt nog vooral aandacht aan het creëren van bewustwording over het belang van natuurlijk kapitaal. NKN heeft een stap gezet naar hoe dit belang concreet een rol kan spelen in strategische besluitvorming.

Opzet programma Natuurlijk Kapitaal Nederland

In NKN heeft ‘leren van de praktijk’ centraal gestaan. Dat is in de eerste plaats gebeurd door deel te nemen in zeven actuele praktijkprojecten van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.Naast de praktijkprojecten heeft NKN geleerd van een aantal recente projecten uit het verleden, uit andere landen, uit aanpalende beleidsvelden met vergelijkbare problemen en van een aantal bestaande beleidsinstrumenten.
De centrale vraag in elk praktijkproject was hoe overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de waarde van natuurlijk kapitaal kunnen meenemen in hun strategische besluitvorming. We laten zien wat het belang van natuurlijk kapitaal is voor de verschillende partijen, hoe zij samen met anderen komen tot nieuwe manieren om het natuurlijk kapitaal duurzaam te benutten, tegen welke problemen ze aanlopen en wat voor oplossingen ze kiezen.
-> lees meer over de projecten

Denkmodel

In alle praktijkprojecten zijn, geïnspireerd op de TEEB-studies, drie elementen bekeken:
1. Wat zijn de relevante ecosysteemdiensten?
2. Hoe zijn deze te waarderen
3. Wat zijn de mogelijkheden om deze waarden te verzilveren?

Anders dan bij veel voorgaande studies op dit terrein hebben we expliciet aandacht besteed aan de vraag hoe in de praktijk deze elementen helpen om het belang van natuurlijk kapitaal mee te wegen in besluitvorming.
-> lees meer over het denkmodel van NKN

Veel gestelde vragen (FAQ’s)