Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Begrippen

Mensen gebruiken veel verschillende termen als ze spreken over de relatie tussen natuur en economie. We geven een korte verklaring van door onszelf en door anderen veelgebruikte begrippen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de totale verscheidenheid van alle levende planten, dieren en andere organismen op aarde. Daarbij gaat het niet alleen om variatie in de voorkomende soorten, maar ook om de diversiteit binnen een soort: de genetische diversiteit. Biodiversiteit is verbonden met ecosysteemdiensten, immers zonder (een bepaalde mate van) biodiversiteit kan geen ecosysteem bestaan en kan het geen diensten leveren. Maar hoe de twee precies van elkaar afhankelijk zijn is complex en nog niet goed bekend.

Circulaire economie

Circulaire economie is een beleidsconcept dat met name kijkt naar hergebruik in productieketens. Dit concept neemt net als ‘Vergroening’ (zie elders in deze begrippenlijst) het economisch systeem als uitgangspunt, terwijl ‘natuurlijk kapitaal’ de draagkracht van ecosystemen en natuur centraal stelt. Uitgangspunt van beide is dat welvaart uiteindelijk te lijden zal hebben van overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur de mens biedt met een maatschappelijke en/of economische waarde. Sommige diensten zijn meteen zichtbaar zoals bescherming tegen overstroming door de duinen, en de productie van hout. Andere diensten zijn minder zichtbaar zoals het vastleggen van CO2 door bossen en laagvenen en de bestrijding van plagen in de landbouw met natuurlijke vijanden.

Handelingsperspectieven

Handelingsperspectieven zijn concrete mogelijkheden voor bedrijven, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties om te handelen. Ook wel handvatten genoemd. In het geval van NKN gaat dat handelen om het meenemen van natuurwaarde in besluitvorming. Door meer gebruik te maken van ecosysteemdiensten bij eigen investeringsbeslissingen en beleidskeuzes. Maar ook door anderen te stimuleren hetzelfde te doen. Bijvoorbeeld door partijen samen te brengen, financiële steun of prikkels te geven of kennis te delen.

In kaart brengen

In kaart brengen is onderdeel van het NKN-denkmodel ‘in kaart brengen, waarderen, benutten/verzilveren’. Door ecosysteemdiensten te identificeren en in kaart te brengen kunnen kansen beter worden benut.

Natuurlijk kapitaal

In NKN verstaan we onder natuurlijk kapitaal de natuurlijke hulpbronnen op aarde die de mens ter beschikking staan: biodiversiteit en ecosystemen. Natuurlijk kapitaal kan worden benut via de diensten die het levert: ecosysteemdiensten. NKN kijkt naar de natuurlijke hulpbronnen die het vermogen bezitten om de mens diensten te leveren. We spreken dan van ecosysteemdiensten.

Vergroening van de economie

Vergroening van de economie is een ontwikkeling waarbij economische groei het milieu minder belast. Vergroening is een beleidsconcept dat vooral kijkt vanuit het gezichtspunt van een organisatie. De meeste aandacht gaat uit naar energiebesparing en hernieuwbare energie. Uitgangspunt van zowel NKN als vergroening is dat welvaart uiteindelijk te lijden zal hebben van overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

Verzilveren

Verzilveren is de laatste stap in het NKN-denkmodel ‘herkennen, waarderen, verzilveren’. Verzilveren staat voor het meenemen van de verschillende ecosysteemdiensten in de besluitvorming en het benutten van de waarde van natuur.

Waardecreatie

Waardecreatie is het scheppen van waarde. Natuurinclusieve oplossingen kunnen zorgen voor het behouden van waarde, maar kunnen ook zorgen voor het creëren van nieuwe waarde. In het meest gunstige geval gaan zowel natuur als economie er op vooruit en is sprake van een win-win situatie.

Waardering

Waardering is onderdeel van het NKN-denkmodel ‘in kaart brengen, waarderen, benutten/verzilveren’. Waardering gaat om het belang dat mensen hechten aan een goed of dienst en het toekennen van waarde aan dit belang. Dat kan in monetaire termen, maar ook in termen van voorkeuren van mensen of gevolgen voor gezonde levensjaren.

Functiecombinatie/functionele natuur/natuurcombinatie/natuurinclusieve oplossing/meekoppeling

Veelheid aan termen die in gebruik zijn als het gaat over de relatie tussen natuur en economie. Onderdeel van het NKN-programma is een analyse waarin wordt onderzocht wie deze begrippen op welke manier gebruiken in debatten en met welk perspectief. In NKN gebruiken we vooralsnog alle termen om de herkenbaarheid en aansluiting te vergroten, waarbij we de term ‘natuurinclusieve oplossing’ het meest gebruiken. Naar aanleiding van de analyse kan dit wijzigen.