Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Ecosysteemdiensten in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

gb136729 Grauwe Kiekendief_Groningen_foto Hans Hut_werkgroep_320x240Locaties: Salland en de Veenkoloniën

Vanaf 2015 moeten boeren steeds meer ‘groene prestaties’ leveren in ruil voor hun directe inkomenssteun van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Biedt deze vergroening van het GLB een kans voor het beter benutten van ecosysteemdiensten? En omgekeerd: is de vergroening een kans voor boeren om betaald te worden voor het leveren van ecosysteemdiensten? Natuurlijk Kapitaal Nederland zoekt in twee praktijkprojecten uit of het duurzaam ontwikkelen van ecosysteemdiensten door een collectief van boeren een plek kan krijgen in de vergroening van het GLB. Deze vraag past goed bij de recente aandacht voor nieuwe organisatie- en financieringsvormen onder het hervormde GLB.

De timing van de praktijkprojecten lijkt gunstig: voor boeren valt vanaf 2015 de directeinkomensondersteuning geleidelijk weg, dus zij zijn op zoek naar alternatieven. Ook voor de detailhandel is dit een interessante ontwikkeling, omdat winkeliers merken dat de vraag naar duurzaam geproduceerde landbouwproducten toeneemt. De kennis is relevant voor boeren in andere gebieden die de mogelijkheden van het GLB willen gebruiken om de landbouw te verduurzamen en beloond te worden voor het leveren van maatschappelijke diensten.

Om welke diensten van de natuur gaat het?

Ecosysteemdiensten die gerelateerd zijn aan de landbouw:

  • Bestuiving
  • Bodemvruchtbaarheid
  • Koolstofvastlegging in de bodem
  • Aantrekkelijk landschap voor recreatie
  • Natuurlijke plaagonderdrukking
  • Waterregulatie

Hoe gaan we te werk?

In Salland en de Veenkoloniën inventariseren we de vraag en het aanbod van de verschillende ecosysteemdiensten. In bijeenkomsten en interviews gaan we daarover het gesprek aan met gebiedspartijen. Uit de inventarisatie leiden we kansrijke thema’s af, zoals ‘landbouw en recreatie’ of ‘landbouw en water’. Het eindproduct is een roadmap voor het ontwikkelen van ecosysteemdiensten als grondslag voor de vergroening van het GLB.

Wie doen mee?

Salland:

Veenkoloniën:

De projecten worden begeleid door een klankbordgroep met partijen die betrokken zijn bij de landelijke herziening van het GLB: het ministerie van EZ, provincie Overijssel, landbouworganisaties en natuur- en landschapsorganisaties. De groep heeft meegedacht over de selectie van praktijkprojecten en reflecteert nu op de aanpak van de praktijkprojecten. De groep denkt ook mee over de conclusies die getrokken kunnen worden op basis van de praktijkprojecten voor het GLB als geheel.

Alterra en LEI (beide WUR) voeren dit project uit in hun rol als kennisinstituut en partner van Natuurlijk Kapitaal Nederland.

Meer informatie

Contact

Dick Melman (WUR/Alterra), deelprojectleider GLB
dick.melman@wur.nl
0317-485772