Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Kansenkaarten

In de praktijkprojecten van Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzoeken we in specifieke gebieden de kansen om natuur en economie met elkaar te verbinden. In de klankbordgroepen van de praktijkprojecten analyseren we vervolgens ook de mogelijkheden voor opschaling van de resultaten. Zo is de combinatie natuur en waterveiligheid vooral kansrijk op die locaties waar een urgente waterveiligheidsopgave ligt. En heeft het bijdragen aan de internationale afspraken voor natuur alleen zin op locaties waar er nog knelpunten op dat vlak zijn. Deze opschaling brengen we in beeld op kansenkaarten. Ze laten zien wat de bredere toepasbaarheid is van natuurinclusieve oplossingen in bijvoorbeeld het Deltaprogramma of het GLB.

Een tweede type kansenkaart van NKN geeft aan waar bedrijven in Nederland afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal, bijvoorbeeld van schoon water.