Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Natuur en economie

007s_nkn14Wat hebben natuur en economie nu eigenlijk met elkaar te maken? Sommige mensen zien deze werelden als strikt gescheiden. Maar het zien, waarderen en benutten van natuurlijk kapitaal hebben wel degelijk invloed op de economie. En wanneer mensen bewuster worden van de waarde van natuur kan dit ook een positieve impuls voor natuur opleveren.

Natuur voor economie

  • Meer opbrengst
    Ecosysteemdiensten kunnen zorgen voor inkomsten door het oogsten van verschillende producten uit de natuur zoals vis, hout en riet. Bovendien kan natuur meerwaarde creëren. Zo kunnen in aantrekkelijk landelijk gebied de huizenprijzen stijgen en kan een kanoverhuurbedrijf meer inkomsten krijgen.
  • Kostenbesparing
    De natuur kan ook zorgen voor kostenbesparing. Door kosten te voorkomen of mensen werk uit handen te nemen. Duinen en opvanggebieden voor water voorkomen kosten die met een overstroming gepaard gaan. Insecten bevruchten gewassen en zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding en de micro-organismen in natuurgebieden zorgen voor de zuivering van water.
  • Indirecte effecten
    Daarnaast zijn er indirecte effecten op de economie. Natuur en natuurbeleving hebben invloed op welbevinden, gezondheid, geluk en kennis. Denk bijvoorbeeld aan verkoeling door groen in steden, schone lucht door de afvang van fijnstof en natuur als plek voor recreatie en spirituele beleving. Veel technische en medische kennis is ontleend aan de natuur. Dit zijn in eerste instantie belangrijke maatschappelijke waarden van natuur, maar ze kunnen bijvoorbeeld door toename van productiviteit ook doorwerken op de economie.

Economie voor natuur

Economie kan dus niet zonder natuurlijk kapitaal. Veel bedrijven zijn op een of andere manier afhankelijk van diensten die de natuur biedt. Wanneer bedrijven en burgers bewuster worden van deze afhankelijkheid van natuur, kan dit de waardering voor natuur versterken. En daarmee ook het draagvlak en de financiële basis voor behoud, ontwikkeling en beheer.

Kosten en baten eerlijk verdeeld?

Biologische plaagbestrijding kan zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen. Het aanleggen en beheren van houtsingels, akkerranden en natuurvriendelijke oevers kan in de vollegrondsakkerbouw een bijdrage leveren aan de biologische plaagbestrijding. Deze landschapselementen maken het landschap bovendien aantrekkelijker voor recreanten en woningbe­zitters. Zij leveren echter geen financiële bijdrage, terwijl de agrariër grond moet inleveren voor de landschapselementen. Bovendien loopt hij het risico van oogstderving als de biologische plaagbestrij­ding een keer minder goed functioneert.

hh-7070630-640x240