Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Natuurlijk kapitaal in beleid

Het Binnenhof

Eén van de doelen van Natuurlijk Kapitaal Nederland is het formuleren van handelingsperspectieven voor het beleid. Het onderwerp natuurlijk kapitaal speelt een steeds belangrijkere rol in het Nederlandse beleid en in internationale afspraken.

Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’

De Natuurvisie bevat het kabinetsbeleid voor natuur voor de komende 10 jaar. De visie is een omslag in denken van de overheid over natuur: natuur hoort midden in de samenleving thuis en niet alleen in beschermde natuurgebieden. De Natuurvisie wil meer kansen bieden aan burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties om natuur te beschermen en duurzaam te gebruiken. Dat is goed voor de economie én voor de natuur. Daarvoor is het wel belangrijk dat de natuur tegen een stootje kan, dus dat het fundament stevig is. Boven op dit fundament kunnen maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers allerlei bouwwerken maken.

Het fundament wordt gevormd door het Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). De provincies hebben het voortouw om dit te realiseren. De uitdaging voor de komende jaren is het bouwwerk handen en voeten te geven. Het Rijk speelt daarin een faciliterende rol via bijvoorbeeld kennisontwikkeling en kennisdeling, het creëren van experimenteerruimte en financiering van pilots. Daarnaast proberen de provincies de realisatie van het Natuurnetwerk te combineren met economische activiteiten.

Kamerbrief Groene Groei voor een sterke, duurzame economie (2013)

Het kabinet wil het concurrentievermogen van Nederland versterken en tegelijk de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen. Dit staat in de Kamerbrief Groene Groei. Om de doelen te bereiken streeft het kabinet in internationaal verband naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en kiest voor een aandeel duurzame energie in 2023 van 16 procent. De kamerbrief formuleert acties voor acht verschillende thema’s zoals ‘duurzame landbouw & voedselvoorziening’ en ‘duurzaam werken met water’.

Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal (2013)

De overheid streeft naar behoud én duurzaam gebruik van biodiversiteit. Zowel nationaal als internationaal. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Doel is om in uiterlijk 2020 veerkrachtige ecosystemen en ecosysteemdiensten te hebben. Deze moeten bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn. De Uitvoeringsagenda is gebaseerd op de internationale afspraken van het Biodiversiteitsverdrag (CBD).

De Uitvoeringsagenda beschrijft vier thema’s waarop het kabinet extra actie wil nemen, bovenop het bestaande beleid:

  1. Duurzaam produceren en consumeren: duurzame ketens
  2. Duurzame visserij en bescherming van mariene biodiversiteit
  3. Duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit
  4. Het waarderen van natuurlijk kapitaal

EU Biodiversiteitsstrategie (2011)

De Europese Commissie wil met haar Biodiversiteitsstrategie het biodiversiteitsverlies en de aantasting van ecosysteemdiensten in de Europese Unie uiterlijk tegen 2020 stoppen. Bovendien heeft de strategie als doel om 15% van de gedegradeerde ecosystemen te herstellen. De Biodiversiteitsstrategie biedt ruimte aan lidstaten voor meervoudig gebruik van natuur en benutting van ecosysteemdiensten, mits dit een bijdrage levert aan behoud en herstel van biodiversiteit.

Conventie inzake Biologische Diversiteit (1992)

De Conventie inzake Biologische Diversiteit (Biodiversiteitsverdrag; CBD) is gericht op het behoud van de ecologische basis van de aarde in combinatie met economische ontwikkeling. Nederland heeft de doelen van de CBD voor duurzaam gebruik overgenomen in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.