Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Overige projecten

Opzet programma

Naast de praktijkprojecten heeft Natuurlijk Kapitaal Nederland geleerd van een aantal recente projecten uit het verleden, uit andere landen, uit aanpalende beleidsvelden met vergelijkbare problemen en van een aantal bestaande beleidsinstrumenten.

Projecten:

 1. Klimaatbuffers
  Uit een evaluatie van tien projecten van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers volgt dat de natuur een rol kan spelen bij het aanpassen van gebieden aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door diensten zoals opvang en berging van water. We analyseren wanneer zulke natuurinclusieve oplossingen kansrijk zijn. bekijk de resultaten
 1. Subsidieregeling bedrijven en biodiversiteit
  Op basis van 70 subsidieaanvragen is geanalyseerd wat bedrijven willen doen om ‘no net loss’ van biodiversiteit te realiseren. We zien dat industriële bedrijven vaak technische oplossingen inzetten om hun impact te verkleinen. De dienstensector zet vaker in op natuurlijke en organisatorische oplossingen. bekijk de resultaten
 1. Verdienmodellen voor natuur: leren van cultuur, onderwijs en zorg
  Een analyse van 21 verdienmodellen uit de cultuur-, onderwijs- en zorgsector toont mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen voor de natuursector. Op basis van deze ervaringen kunnen natuurorganisaties leren of nieuwe verdienmodellen geschikt zijn voor eigen gebruik. bekijk de resultaten
 1. Ecosysteemdiensten in het buitenland
  Een analyse van een zestigtal buitenlandse projecten en initiatieven laat zien dat TEEB veel partijen bewuster heeft gemaakt van het belang van ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Ondanks een aantal inspirerende voorbeelden zijn pilots rondom duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal nog schaars. bekijk de resultaten
 1. Bruikbaarheid TEEB-stadtool
  Een analyse van de TEEB-stadtool toont dat het gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven helpt om zicht te krijgen op de positieve effecten van stedelijk groen. Verduidelijking van de functie van de tool in besluitvormingsprocessen kan richting geven aan de verdere ontwikkeling van het instrument. bekijk de resultaten
 1. Lessen van twee decennia Korenwolfbeleid
  Een analyse van het korenwolfbeleid laat zien dat het mogelijk is gebleken om bescherming van de korenwolf en landbouw meer met elkaar te verbinden. Waar de korenwolf eerst geassocieerd werd met doorgeschoten natuurbeleid, is zij nu een positief symbool voor het Limburgse landschap. bekijk de resultaten
 1. Landgoederen
  Op basis van een SWOT-analyse zijn belemmeringen in beeld gebracht om natuur en economie te verbinden op landgoederen. Tevens is een aantal handelingsopties gegeven, gericht op het ontwikkelen van een landgoedvisie en het organiseren van ondernemerschap en van betrokkenheid van pachters en overheden. publicatie in voorbereiding
 1. Betalingsbereidheid consumenten Boeren voor Natuur
  Een keuze-experiment laat zien dat burgers bereid zijn om mee te betalen aan de aankoop van land voor natuurvriendelijke landbouw in de bufferzones van beschermde gebieden, specifiek in het kader van Boeren voor Natuur. bekijk de resultaten
 1. Regeling Groenfinanciering
  Een SWOT-analyse van de Regeling Groenfinanciering laat zien dat de regeling weinig wordt gebruikt voor natuurprojecten. Veel ontwikkelaars, met name natuurorganisaties en overheden, kunnen elders goedkoop geld lenen en rendementseisen van banken zijn vaak te streng voor natuurprojecten. publicatie in voorbereiding
 1. Habitat banking
  Habitat banking is kansrijk als alternatief voor natuurcompensatie. Om de potenties ervan te testen wordt gepleit voor experimenten met een systeem voor vrijwillige compensatie, waarbij landeigenaren habitatrechten ontvangen voor nieuwe habitats die zij kunnen verkopen aan partijen die hun impact willen compenseren. bekijk de resultaten