Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Praktijkprojecten

Opzet programma

In Natuurlijk Kapitaal Nederland heeft ‘leren van de praktijk’ centraal gestaan. Dat is in de eerste plaats gebeurd door deel te nemen in zeven actuele praktijkprojecten van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

De centrale vraag in elk project was hoe overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de waarde van natuurlijk kapitaal kunnen meenemen in hun strategische besluitvorming. We laten zien wat het belang van natuurlijk kapitaal is voor de verschillende partijen, hoe zij samen met anderen komen tot nieuwe manieren om het natuurlijk kapitaal duurzaam te benutten, tegen welke problemen ze aanlopen en wat voor oplossingen ze kiezen.

Denkmodel

In alle praktijkprojecten zijn, geïnspireerd op de TEEB-studies, drie elementen bekeken:

 1. Wat zijn de relevante ecosysteemdiensten?
 2. Hoe zijn deze te waarderen?
 3. Wat zijn de mogelijkheden om deze waarden te verzilveren?

Anders dan bij veel voorgaande studies op dit terrein hebben we expliciet aandacht besteed aan de vraag hoe in de praktijk deze elementen helpen om het belang van natuurlijk kapitaal mee te wegen in besluitvorming. lees meer

 

Praktijkprojecten:

 1. Deltaprogramma – Dijkversterking in Eems-Dollard en aanleg van een nevengeul in Varik-Heesselt
  Dit project verkent samen met gebiedspartijen de mogelijkheid tot natuurinclusieve besluitvorming voor waterveiligheid in twee gebieden waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van het natuurlijk kapitaal. bekijk de resultaten
 1. Vergroening van de landbouw in Salland en de Veenkoloniën
  In dit onderzoek is samen met gebiedscollectieven verkend of een focus op de waarde van het natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten zicht geeft op een verbreding en verdieping van de vergroeningsdoelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de financiering daarvan. bekijk de resultaten
 1. Brabant Water
  In diverse projecten werken drinkwaterbedrijf Brabant Water, provincie, agrariërs, en maatschappelijke organisaties samen aan het beperken van de belasting van grondwater met gewasbeschermingsmiddelen. Een aantal kansen is verkend om maatregelen te verankeren in de economische bedrijfsvoering van boeren en het drinkwaterbedrijf. bekijk de resultaten
 1. Verduurzaming van internationale handelsketens
  Het Nederlandse bedrijfsleven is via de import van grondstoffen afhankelijk van de natuur elders in de wereld. In dit project vergelijken we de impact van conventionele en gecertificeerde productiemethoden van soja, cacao, palmolie en hout op ecosysteemdiensten en biodiversiteit. bekijk de resultaten
 1. Bestaande natuur in de Weerribben-Wieden
  In dit project is verkend welke mogelijkheden het natuurlijk kapitaal in Nationaal Park Weerribben-Wieden biedt om geld te verdienen met het beschermen, beleven en benutten van de bestaande natuur. bekijk de resultaten
 1. Natuurlijk innoveren in de voedselsector
  In dit praktijkproject verkennen we samen met vijftien innovatieve voedselondernemers hoe zij tot een levensvatbaar businessmodel kunnen komen op basis van een duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal dat leidt tot win-winsituaties voor economie en ecologie. publicatie in voorbereiding
 1. Natuurlijk kapitaal in de biobased zeewierketen
  In dit praktijkproject onderzoeken we hoe een natuurlijk kapitaal-perspectief kan bijdragen aan een ecologisch en economisch verantwoorde circulaire zeewierketen, welke ecosysteemdiensten de teelt van zeewier kan leveren, en hoe de waarden daarvan verzilverd kunnen worden. bekijk de resultaten