Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Projecten in de omgeving

Natuurlijk kapitaal staat volop in de belangstelling. Zowel in onderzoek en beleid als op de werkvloer bij bedrijven lopen veel projecten die zich richten op het verbinden van natuur en economie. Initiatieven die zich vooral richten op het nationale beleid zijn de Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal, de nationale rekeningen voor ecosysteemdiensten en de werkgroep Mapping and Assessment of Ecosystem Services. Daarmee hebben deze projecten de nodige raakvlakken met Natuurlijk Kapitaal Nederland.

Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) is een project van het ministerie van IenM. ANK richt zich vooral op digitale ontsluiting van de kennis over de toestand en trends van het natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten in Nederland. ANK levert kaarten met informatie over de staat van het natuurlijk kapitaal en hoe Nederland dit beter kan benutten. Daarmee voldoet Nederland aan haar rapportageverplichting uit de Europese Biodiversiteitsstrategie. De ambitie is dat de gegevens ook gebruikt kunnen worden in de besluitvorming van overheden en bedrijven. Vooralsnog richt ANK zich op de ondersteuning van milieueffectrapportages, MKBA’s, TEEB-studies en gebiedsontwikkeling.

Nationale rekeningen voor ecosysteemdiensten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt jaarlijks de nationale rekeningen samen. Dit is een beschrijving van de productie, bestedingen en het nationaal inkomen in Nederland. Het CBS werkt momenteel ook aan milieurekeningen en experimenteert met ecosysteemdienstrekeningen volgens het System of Environmental-Economic Accounting van de VN. De ecosysteemdienstrekeningen beschrijven welke economische sectoren gebruikmaken van ecosysteemdiensten en waar deze vandaan komen. De rekeningen kunnen in fysieke (bijvoorbeeld CO2-vastlegging, watergebruik) of monetaire termen worden weergegeven. Voor het laatste bestaan nog geen algemeen aanvaarde methoden.

Mapping and Assessment of Ecosystem Services (MAES)

De EU stimuleert lidstaten om kennis te ontwikkelen rond ecosysteemdiensten en dit in te zetten in nationaal beleid. Lidstaten zijn verplicht om te rapporteren over de toestand en trends van ecosysteemdiensten. De werkgroep Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) ondersteunt de landen bij het ontwikkelen en delen van kennis. De werkgroep heeft bijvoorbeeld een uniforme indeling van ecosysteemdiensten samengesteld.