Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Verduurzaming van internationale handelsketens


Locaties: productiegebieden elders in de wereld waar natuurlijke grondstoffen voor Nederland worden geproduceerd.

Nederland is via handelsstromen afhankelijk van de natuur elders in de wereld. Het Nederlandse bedrijfsleven importeert bijvoorbeeld grondstoffen zoals soja, cacao, palmolie en hout. Het behoud en duurzaam gebruik van de ecosystemen die deze grondstoffen produceren is dus belangrijk voor de Nederlandse economie. Bovendien levert het ecosysteem naast de grondstoffen vaak nog andere diensten aan andere belanghebbenden. Onder het thema ‘handelsketens’ onderzoekt Natuurlijk Kapitaal Nederland de kansen voor duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten in productiegebieden buiten Nederland.

Om welke diensten van de natuur gaat het?

Het gaat om het leveren van grondstoffen voor de Nederlandse markt en om het behoud van andere goederen en diensten met een maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan duurzame houtproductie en het gelijktijdig leveren van bosproducten zoals voedsel en vezels of schoon water voor de lokale bevolking. En ook aan het behoud en opslag van koolstof in bosecosystemen wat een bijdrage levert aan de mondiale klimaatdoelen.

Hoe gaan we te werk?

We onderzoeken de handelsketens van vier grondstoffen: soja, cacao, palmolie en hout. In een literatuurstudie vergelijken we de impact van verschillende manieren van beheer van de productiesystemen op ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Ook vergelijken we de mate waarin de productiesystemen afhankelijk zijn van bepaalde ecosysteemdiensten zoals schoon water of goede bodemkwaliteit. Verder kijken we naar de mogelijkheden voor bedrijven die in de handelsketens actief zijn om te sturen op duurzamere productiemethoden. Aangrijpingspunten daarvoor zijn de kosten en baten van duurzaam beheer en de mogelijkheden om de baten te verzilveren.

We bespreken de resultaten met bedrijven en koepelorganisaties die in Nederland betrokken zijn bij de grondstofstromen. Samen proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten bij duurzame productie van grondstoffen?
  • Zijn bedrijven en sectororganisaties zich al bewust van de kansen die het duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal biedt? In welke fase zitten zij in het proces van identificeren, waarderen en verzilveren van natuurlijk kapitaal?
  • Welke instrumenten kan de overheid inzetten om het bedrijfsleven te stimuleren een bijdrage te leveren aan het duurzaam gebruik van ecosystemen?
  • Welke stappen kunnen de sector en de bedrijven zelf zetten om hun handelsketens te verduurzamen? Zien ze mogelijkheden om de waarde van ecosysteemdiensten te gebruiken in hun bedrijfs- en verdienmodellen?

Wie doen mee?

Meer informatie

Contact

Mark van Oorschot (PBL), deelprojectleider Handelsketens
mark.vanoorschot@pbl.nl
06-50521932