Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Verzilveren van bestaande natuur

Verplaatsbare molen in de Weerribben
Locaties:

  • Nationaal Park Weerribben-Wieden

Het concept ecosysteemdiensten wordt vaak gebruikt in verband met nieuwe natuur of natuur buiten natuurgebieden. Maar biedt het ook mogelijkheden om geld te verdienen met bestaande natuur? In Nationaal Park Weerribben-Wieden verkennen we de praktische toepasbaarheid van het denkmodel van Natuurlijk Kapitaal Nederland voor het beschermen, beleven en benutten van bestaande natuur. We kijken vooral naar kansen voor nieuwe en optimalisatie van bestaande verdienmodellen of financiële dragers voor het natuurbeleid.

Door teruglopende overheidssubsidies moeten terreinbeherende organisaties hun activiteiten steeds meer zelf financieren. Inzicht in verdienmodellen, verzilveringsopties en financiële dragers van natuurterreinen helpt hierbij.

Om welke diensten van de natuur gaat het?

De aandacht gaat uit naar productiediensten (met name riet, veen en vis), regulerende diensten (koolstofvastlegging, waterregulatie en -zuivering) en culturele diensten (dagrecreatie, watersport en sportvisserij).

Hoe gaan we te werk?

In gebiedsbijeenkomsten en interviews gaan we in gesprek met vragers en aanbieders van ecosysteemdiensten uit de streek. Samen brengen we de kansen en knelpunten in beeld voor de verzilvering van bestaande natuur.

Wie doen mee?

Samenwerkingspartner vanuit het gebied is Staatsbosbeheer. Daarnaast zullen andere gebiedspartijen worden betrokken, waaronder Natuurmonumenten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met LEI en Alterra (beide onderdeel van Wageningen UR) en vier studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Op deze manier is er ook kennisuitwisseling tussen Natuurlijk Kapitaal Nederland en het onderwijs.
Het project heeft een maatschappelijke klankbordgroep met vertegenwoordigers van terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea) en verschillende overheden.

Meer informatie

Contact

Martijn van der Heide
martijn.vanderheide@wur.nl
070 – 335 8218