Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Waterveiligheid en natuur in het Deltaprogramma

gb229007Locaties:

  • Rivierengebied: aanleg van een hoogwatergeul langs de Waal bij Varik-Heesselt in Gelderland
  • Waddengebied: verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl

In september 2014 presenteerde het Deltaprogramma de nieuwe normen voor waterveiligheid. Die maken duidelijk dat Nederland relatief veilig is voor overstromingen, maar dat veel dijken, dammen en stormvloedkeringen toch niet aan de nieuwe veiligheidseisen voldoen. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om de waterveiligheid te verbeteren. Nu komt de fase dat voor tal van gebieden concrete maatregelen uitgewerkt moeten worden. Natuurlijk Kapitaal Nederland verkent in twee praktijkprojecten samen met de gebiedspartijen de mogelijkheden om natuur een rol te laten spelen in het waarborgen van de waterveiligheid (‘meekoppelen’). We onderzoeken ook wat de betekenis is voor de biodiversiteit. Deze kennis kan de komende jaren worden ingezet bij de uitvoering van de vele projecten van het Deltaprogramma.

De praktijkprojecten zijn de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt en de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl. In beide projectenis de planvorming al vergevorderd en staat er veel op het spel. De verbetering van de zeedijk is urgent omdat de waterveiligheid in het geding is. De hoogwatergeul moet zorgen voor aanzienlijke waterstanddaling bij hoogwater, waardoor bovenstrooms minder geïnvesteerd hoeft te worden in dijkverbetering.

Om welke diensten van de natuur gaat het?

Waterveiligheid is in beide gebieden de hoofdopgave. Het identificeren van andere belangrijke ecosysteemdiensten is onderdeel van het project.

Hoe gaan we te werk?

Voor beide gebieden zijn oplossingsalternatieven voor waterveiligheid ontwikkeld. Voor de hoogwatergeul bij Varik-Heesselt gaat het om drie varianten. Voor de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is onder meer een ‘rijke dijk’ in beeld: een dijk waarop aan de waterkant de natuur beter gedijt. Voor elk alternatief brengen we de belangrijkste ecosysteemdiensten in beeld en waarderen we deze diensten. Vervolgens bezien we hoe de diensten benut (‘verzilverd’) kunnen worden. We verkennen de kansen en knelpunten in de uitvoering. Ook onderzoeken we de belangen van de verschillende stakeholders.

Wie doen mee?

Rivierengebied o.a.:

Waddengebied:

De projecten worden begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de deelprogramma’s Rivieren en Waddengebied van het Deltaprogramma, de ministeries van IenM en EZ, een waterschap en een natuurorganisatie. De groep denkt mee over de aanpak met als doel van deze praktijkprojecten te kunnen leren voor bredere toepassing in het Deltaprogramma.

Deltares en Alterra voeren dit project uit in hun rol als kennisinstituut en partner van Natuurlijk Kapitaal Nederland.

Meer informatie

Contact

Ron Franken (PBL), deelprojectleider Deltaprogramma
ron.franken@pbl.nl
06-11737274