Natuurverkenning 2010-2040

Europees beleid

akkers met bloeiende akkerranden

Europese richtlijnen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, zijn kaderstellend voor de lidstaten van de EU. Dat neemt niet weg dat de lidstaten ook beleidsruimte kunnen zoeken.

Creëer ruimte voor meervoudig gebruik op Europees niveau

Op Europese schaal dringt het besef door dat er meerdere drijfveren zijn voor natuurbeleid en dat gebruik van natuur een voorwaarde is om draagvlak voor natuurbeleid te behouden. Deze tendens is onder meer zichtbaar in de EU Biodiversiteitsstrategie die lidstaten vraagt om beleid te ontwikkelen gericht op gebruik van ecosysteemdiensten. De Nederlandse overheid zou het denken in termen van meervoudigheid, zoals geïllustreerd in deze Natuurverkenning op Europees niveau kunnen stimuleren en daarmee onder meer ruimte creëren voor medegebruik van natuur. Deze strategie vraagt wel het nodige geduld.

Anticipeer op de herziening van het EU landbouw- en visserijbeleid in 2020

De Nederlandse overheid zou zich nu al kunnen beraden op de herzieningen van het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid die tegen 2020 aan de orde zijn. Een langetermijnvisie op het Nederlandse natuurbeleid zou daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.