Natuurverkenning 2010-2040

Integraal beleid

Kassa met afrekenbare natuur

Decentralisatie en inhoudelijke beleidswijzigingen zorgen voor forse veranderingen in de rolverdeling tussen de overheidslagen. Ook binnen de overheidslagen zijn grote veranderingen in gang gezet. Met de vorming van het departement van EL&I is de aandacht voor de relatie tussen economie en ecologie toegenomen.

Zet Europees, nationaal en sub-nationaal beleid in samenhang in

Provincies en gemeenten krijgen een grotere rol bij het ruimtelijk, natuur- en waterbeleid. De kans op succes van deze overheden is groter als zij daadwerkelijk de ruimte krijgen en nemen om instrumenten in onderlinge samenhang in te zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gecombineerde inzet van nationaal beleid (zoals voor de – herijkte – Ecologische Hoofdstructuur), Europees beleid (zoals Kaderrichtlijn Water, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Natura 2000) en provinciaal beleid.

Maak integraal beleid

Een betere afstemming binnen het rijksbeleid zou een grote meerwaarde hebben voor het natuurbeleid. Als voorbeeld geldt de afstemming tussen het beleid voor waterveiligheid en het natuurbeleid. Om deze afstemming te bereiken moet de trend richting sectoraal denken worden doorbroken. Zo richt het Deltaprogramma zich in steeds sterkere mate eenzijdig op het beleid voor waterveiligheid en houdt het natuurbeleid weinig rekening met het beleid vanuit de Kaderrichtlijn Water.

Stem beleid voor land en zee op elkaar af

Beleid voor zee en beleid voor land komen steeds nadrukkelijker met elkaar in aanraking. Het gaat bijvoorbeeld om het zoeken naar plek op zee voor functies waarvoor op het land geen ruimte wordt geboden, zoals energieproductie en de opslag van CO2. Extra aandacht vraagt de productie van voedsel: bij beleid voor de productie van eiwitrijk voedsel komen landbouw, visserij en aquacultuur steeds meer samen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van zeeboerderijen.

Neem als Rijk verantwoordelijkheid voor (natuur)beleid op zee

Voor de Noordzee blijft het Rijk de enige verantwoordelijke, ook voor het natuurbeleid. Niet alleen omdat het Rijk eerste aanspreekpunt is voor het nakomen van internationale afspraken, maar ook omdat coördinatie nodig is van gebiedsgerichte processen.

Lees ook:

Ontwikkel een deelprogramma Noordzee binnen het Deltaprogramma

Het Deltaprogramma biedt voor de kustgebieden de kans op integrale oplossingen, doordat afstemming plaatsvindt tussen sectoren (voedselproductie, veiligheid en natuur). In dat opzicht zou het Deltaprogramma een deelprogramma Noordzee kunnen ontwerpen. In zo’n deelprogramma zouden wensen vanuit het land beter afgestemd kunnen worden met de natuurlijke kracht en rijkdommen van de Noordzee: zandwinning, eiwitvoorziening en natuurwaarde.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.