Natuurverkenning 2010-2040

Robuuste basis

Fictieve

Het bestaande verhaal voor het natuurbeleid is vooral gericht op het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. In zijn kern is dat nog altijd een ‘sterk verhaal’.

Een robuust natuurnetwerk geeft ruimte voor gebruik

Het realiseren van een robuust netwerk van natuurgebieden, waarmee zowel de biodiversiteit wordt gediend als de gebruiksmogelijkheden van natuur worden vergroot, is nog steeds een effectieve strategie. Het biedt ook de mogelijkheid om in te spelen op klimaatverandering.

(Rijks)overheid: voer regie en investeer

Het realiseren van zo’n robuust netwerk vraagt een sterke regie en investeringen van de (Rijks)overheid. De afgelopen decennia hebben bewezen dat hiervoor de nodige tijd moet worden genomen, zeker als de lijn van realisatie op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet. Een strategie voor de korte termijn kan zijn om het ecologisch netwerk gefaseerd te realiseren. Regie voeren betekent dan onder meer prioriteit geven aan die gebieden waar op korte termijn afgeronde eenheden natuur gerealiseerd kunnen worden. Met een gefaseerde en gebiedsgerichte aanpak wordt ook meer ruimte geboden voor het vinden van financiële middelen.

Koppel mee met ruimtelijk beleid en waterbeleid

Ruimtelijk beleid en waterbeleid zijn essentieel om een stevige natuurstructuur te bouwen. Die stevige natuurstructuur is niet alleen nodig voor het behoud van biodiversiteit, maar ook voor het benutten van ecosysteemdiensten zoals waterveiligheid en vastleggen van CO2 in veengebieden.

Voorkom conflicten en bespaar op beheer door versnippering te vermijden

Blijven natuurgebieden versnipperd, of neemt de versnippering verder toe, dan zullen ook de conflicten tussen biodiversiteit en gebruikssectoren verder toenemen. Ook de beheerkosten zullen verder toenemen. Kleine natuurgebieden vragen immers strikte bescherming om de soorten en habitats waarvoor zij zijn ingesteld, te kunnen behouden. Daarmee vragen zij intensief beheer en verdragen zij geen medegebruik. Conflicten tussen biodiversiteit en gebruiksfuncties zullen toenemen en daarmee de juridisering van het natuurbeleid.

Geef ruimte aan natuurlijke processen

Meer ruimte geven aan natuurlijke processen, zoals dat gebeurt in het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, zou op grotere schaal toegepast kunnen worden met positieve effecten op zowel de internationaal karakteristieke biodiversiteit als gebruiksfuncties zoals waterveiligheid, energieproductie en voedselproductie. Op rijksniveau biedt het Deltaprogramma een prima organisatie om kansen hiertoe te benutten, onder meer in de Zuidwestelijke delta.

Beperk verstoring op de Noordzee

Voor het (Noord)zeebeleid betekent het creëren van een stevige natuurstructuur vooral het beperken van verstoring. Dat kan door gebieden uit te sluiten van gebruik, maar ook door het toepassen van nieuwe technieken, bijvoorbeeld gericht op reductie van geluid en bodemberoering.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.