Natuurverkenning 2010-2040

Veranderende wensen

Voor het tracé van de A2 door Maastricht is een tunnel ontworpen, zodat op maaiveldhoogte een groenstrook kan<br />
worden aangelegd met een recreatieve functie (figuur links). De groenstrook fungeert als ecologische verbinding<br />
tussen een aantal grotere natuurkernen (figuur rechts).

De afgelopen dertig jaar is veel veranderd in het gebruik en daarmee in het landschappelijk beeld van de leefomgeving. Ook de komende decennia zullen de gebruikswensen uit de samenleving blijven veranderen.

Houd rekening met de omgevingseisen van natuur bij ruimtelijke ontwikkelingen

Op alle schaalniveaus (lokaal, regionaal, landelijk) geldt dat het belangrijk is om bij ruimtelijke planning rekening te houden met de eisen die natuurtypen stellen aan de mate van stabiliteit en dynamiek van milieu- en watercondities. Sommige typen natuur kunnen veel dynamiek verdragen (of zijn daar zelfs van afhankelijk), andere vereisen een grote mate van stabiliteit.

Vermijd activiteiten die duurzaam gebruik voor langere tijd uitsluiten

Zeker nu het natuurbeleid in een overgangsfase verkeert, moet voorkomen worden dat activiteiten worden ondernomen die de deur naar duurzaam gebruik van de ruimte op langere termijn dichtgooien. Vooral voor activiteiten met een onomkeerbaar karakter, zoals het realiseren van permanente bebouwing, is een zeer grondige afweging nodig.

Maak gebruik van tijdelijk braakliggende gronden

Tijdelijk gebruik van gronden die wachten op een definitieve inrichting zou vaker kunnen worden toegepast. Een voorbeeld is het bouwen van windturbines (met afschrijftermijn van 20 tot 30 jaar) op braakliggende bouwgrond, of op grond die wacht op natuurontwikkeling. Het geld dat met dergelijk tijdelijk gebruik wordt verdiend, zou aangewend kunnen worden om elders in het gebied natuur te ontwikkelen.

Combineer bouwen en natuurontwikkeling

Vooral in en nabij de steden doen zich kansen voor om bouwprojecten en natuurontwikkeling te combineren. Voorwaarde is dat de projectontwikkelaar zich verdiept in de betekenis van een groene leefomgeving. En dat de natuursector ruimte geeft voor ontwikkeling, bijvoorbeeld door de begrenzing van natuurgebieden aan te passen aan het ontwikkelingsplan. De overheid kan faciliteren door de regelgeving flexibel toe te passen en beleid en regels van diverse betrokken overheidspartijen onderling af te stemmen.

Lees ook:

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.