Natuurverkenning 2010-2040

Functionele Natuur

 

 
In de kijkrichting Functionele Natuur levert de natuur de mens diensten en producten. De samenleving verkiest de duurzame oplossingen van de natuur boven technisch vernuft. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen staat voorop in deze oriëntatie.

Het gaat om productieve en regulerende ecosysteemdiensten met concrete economische en maatschappelijke waarde. Bijvoorbeeld de levering van vis, aanvoer van zand door de zee en het zuiveren van water. Vaak wordt niet voor deze diensten betaald, maar verlies ervan zou toekomstige generaties met hoge kosten opzadelen. Een eenmaal verdwenen dienst is ook vaak moeilijk te herstellen.

De inrichting en het beheer van het landelijk gebied en de zee zijn volledig gericht op herstel en instandhouding van gezonde ecosystemen en natuurlijke processen, zodat diensten duurzaam geleverd kunnen worden. Ook de milieucondities zijn afgestemd op duurzaam gebruik.

Welk probleem wordt aangepakt?

Momenteel zijn veel ecosystemen aangetast, waardoor ze hun diensten niet meer kunnen leveren. Een voorbeeld is de verdroging van veengebieden, waardoor ze geen koolstof meer vastleggen, maar juist uitstoten. De maatschappelijke opgave is het beter benutten van natuurlijke hulpbronnen.

Waarom willen mensen dit?

De kijkrichting Functionele Natuur gaat uit van het natuurbeeld dat natuur diensten levert aan de mens. Sterker nog, de mens wordt gezien als onderdeel van de natuur en kan niet zonder de natuur en haar diensten.
Volledige natuurlijkheid of soortbescherming is geen doel op zich in dit natuurbeeld.

Wat is de beleidsstrategie?

In Functionele Natuur waarborgt de overheid het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten met een collectief belang. Denk aan duinen als kustverdediging. Ze stimuleert duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten in de topsectoren en helpt bij het creëren van markten die vraag en aanbod van diensten bij elkaar brengen. Een voorbeeld van het laatste is de handel in CO2. Ook zorgt de overheid voor ontwikkeling van kennis en koppeling van privaat en publiek belang op gebiedsniveau.

Relevante informatie

Andere pagina’s over Functionele Natuur
- Beschrijving Functionele Natuur
- Kaartbeeld Functionele natuur
- Functionele Natuur in beeld
- Toekomstig landschap: Functionele Natuur
- Beoordeling effecten kijkrichting Functionele natuur
- Strategie Functionele Natuur
- Functionele natuur in de Grevelingen
- Functionele natuur in de Loonse en Drunense Duinen

Overige relevante informatie
- Vier toekomstige landschapsbeelden
- Vier toekomstige kaartbeelden
- Veranderingen ten opzichte van de bestaande natuur
- Uitdagingen voor natuur
- Natuurbeelden
- Kijkrichtingen voor natuur
- Bevindingen en strategieën

Publicaties

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.