Natuurverkenning 2010-2040

Vitale Natuur

 
In de kijkrichting Vitale Natuur staat het herstel en behoud an biodiversiteit voorop. De aandacht gaat vooral uit naar natuur die buiten de landsgrenzen schaars is. Zo pakt Nederland zijn internationale verantwoordelijkheid op en draagt het bij aan het behoud van biodiversiteit in Europa.

Om de biodiversiteit te beschermen wordt in Vitale Natuur hard gewerkt aan het oplossen van de huidige knelpunten in ruimte- en milieucondities. Het aanleggen van grote, onderling verbonden en grensoverschrijdende natuurgebieden is daarvoor het belangrijkste middel. Die grensoverschrijdende gebieden maken de natuur ook klimaatrobuust.

Welk probleem wordt aangepakt?

Van veel soorten en natuurlijke habitats van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn is de staat van instandhouding in Nederland ongunstig. Ook bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, zoals beoogd in de Nota Ruimte, zouden er grote knelpunten in de ruimte- en milieucondities blijven bestaan. Veel internationaal bijzondere ecosystemen, bijvoorbeeld bij de overgangen van zoet naar zout water, zijn verdwenen of staan onder sterke druk. Vitale Natuur wil dit verlies van biodiversiteit afremmen en herstel inzetten.

Waarom willen mensen dit?

In de kijkrichting Vitale Natuur staat de intrinsieke waarde van de natuur centraal: natuur om de natuur. Hierbij hoort dat het behoud plaatsvindt op een zo natuurlijk mogelijke manier. Dit heet ook wel het ‘wildernis-natuurbeeld’.

In Vitale Natuur is het niet belangrijk of de natuur wel of niet van nut is voor de mens. Nut is hooguit een bijproduct. Zo is recreatie in Vitale Natuur wel mogelijk, maar die komt duidelijk op de tweede plaats.

Wat is de beleidsstrategie?

In Vitale Natuur heeft de rijksoverheid een heldere visie op de ontwikkeling van het ecologisch netwerk en voert regie over de realisatie daarvan. Om te komen tot een robuust netwerk en natuurlijke processen de ruimte te geven, is er veel aandacht voor samenhang met het ruimtelijk beleid en het nationale en Europese waterbeleid. In de uitvoering spelen veel partijen een rol, waaronder andere overheden en private partijen.

Relevante informatie

Pagina’s over Vitale Natuur
–> Kaartbeeld vitale natuur
–> Vitale Natuur in beeld
–> Landschapsverandering bij Vitale Natuur
–> Beoordeling effecten Vitale Natuur
–> Vitale natuur in de Grevelingen
–> Vitale natuur in de Loonse en Drunense Duinen
–> Wildernis en brede natuurbeeld

Overige relevante informatie
- Vier toekomstige landschapsbeelden
- Natuurbeelden
- Veranderingen ten opzichte van de bestaande natuur
- Uitdagingen voor natuur
- Kijkrichtingen voor natuur
- Bevindingen en strategieën

Publicaties

Eén reactie op “Vitale Natuur”

  1. K. Piël zegt om 14:05 op 15-02-2012:

    Die intrinsieke waarde wordt degelijk ook toe-toegekend aan de halfnatuur: heide, soortrijke hooilanden etc, die subtiel beheer behoeven. Die nat.-beschermers zijn boven buitengeslo-ten! Wat een slordig definiëren, maar politiek zit het Planbureau goed hoor! Wildernis kost niks. Kwetsbare soortenrijke (half)natuur is duur. Natuur mag geen cent kosten, schande!

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.