Natuurverkenning 2010-2040

De Grevelingen: kiezen of delen

Het gaat niet goed met de Grevelingen. Sinds begin jaren 70 de getijdenwerking uit de Grevelingen verdween, hebben natuur, recreatie en visserij te lijden van een verslechterende waterkwaliteit, tekort aan zuurstof en gebrek aan dynamiek. De watersport lijkt bovendien terug te lopen door het weinig onderscheidende aanbod aan voorzieningen rond het meer.Casus Grevelingen

 ‘Zicht op de Grevelingen’

Inmiddels denken belanghebbenden na over een nieuwe lange termijn strategie voor de Grevelingen. In het project ‘Zicht op de Grevelingen’ zoeken belanghebbenden uit het gebied naar een oplossing die ruimte laat voor herstel van alle functies. Centraal daarin staat het herstel van getij, met een getijslag van 50 centimeter. Door de stroming zal veel minder voedselrijk slib ophopen, waardoor de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte weer zullen verbeteren.

Kijkrichtingen voor de Grevelingen

Met ’het inzetten op herstel van alle functies is het onvermijdelijk dat voor sommige functies niet alle potenties benut worden. Welke kansen blijven er liggen. Zou kiezen bijvoorbeeld tot een beter resultaat leiden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, werken we de vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning uit. Hoe zou de Grevelingen eruitzien als het behoud van biodiversiteit voorop staat? Of hoe zou het er uit kunnen zien als het accent ligt op recreatie? Op deze manier schetsen de kijkrichtingen van de Natuurverkenning een waaier van mogelijkheden, die kunnen inspireren bij actuele beleidsbeslissingen.

Relevante informatie

Uitwerkingen per kijkrichting
- Vitale natuur
- Beleefbare natuur
- Inpasbare natuur
- Functionele natuur

- Conclusies Casus Grevelingen

Literatuur

- Dirkx, H.G.P & F.G. Wortelboer (2011) Kiezen of delen in de Grevelingen. WOt-paper 9. Wageningen, Wetttelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.