Natuurverkenning 2010-2040

Loonse en Drunense Duinen: beste van twee werelden?

De Loonse en Drunense Duinen liggen aan de rand van Brabantstad, het snel verstedelijkende gebied van Breda, Tilburg, Helmond, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Het uitgestrekte, landschappelijk aantrekkelijke stuifzandgebied herbergt internationaal belangrijke natuur en is van grote recreatieve betekenis.

Uitdagingen

Het gebied kent ook de nodige uitdagingen. Natuurmonumenten moet intensief beheer uitvoeren om de gevolgen van hoge stikstofdepositie voor de vegetatie te beperken. Grote arealen bos worden gekapt om de wind vrij spel te geven in het stuifzand. En al dringen niet veel recreanten door tot de kern van het gebied, toch is met 1,5 miljoen bezoekers per jaar de recreatiedruk hoog.
Rondom de duinen ligt de zogeheten schil, een zone met landbouwgronden. De melkveehouders in de schil zoeken naar mogelijkheden om samen met Natuurmonumenten hun bedrijven een duurzame toekomst te geven. Daarnaast rukt de boomteelt op als kapitaalkrachtige concurrent om vrijkomende grond.

Kijkrichtingen voor de Loonse en Drunense Duinen

Natuurmonumenten richt het beheer van het gebied op zowel natuurbehoud als recreatie. De vraag is of dat leidt tot het beste van twee werelden, of dat met een expliciete keuze de potenties van dit gebied veel beter tot hun recht zouden komen. We verkennen deze vraag door de kijkrichtingen van de Natuurverkenning uit te werken voor de Loonse en Drunense Duinen.
De waaier van mogelijkheden die met de kijkrichtingen in beeld komt, kan een inspiratiebron zijn voor actuele beleid- en beheerkeuzes in het gebied.

Zie ook:

- Dirkx, G.H.P, 2011  Natuur en recreatie in de Loonse en Drunense Duinen- het beste van twee werelden?  WOt-paper 8. Wageningen, Wetttelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.