Natuurverkenning 2010-2040

Beleidsacties

De zee levert het meest op als zij kerngezond is. Vanuit dat oogpunt is het duurzaam gebruikmaken van de producten en diensten van het ecosysteem (‘ecosystem services’) een slimme strategie. Denk bijvoorbeeld aan duurzaam visbeheer. Deze duurzaamheidsbenadering is ook het uitgangspunt van de studie getiteld ’The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB) die in 2012 in Nederland gaat lopen.

Welke beleidsacties zijn denkbaar om een duurzame ontwikkeling van de Noordzee te bewerkstelligen?

Ruimtelijke strategie

Het toenemende gebruik van de zee noodzaakt tot meer regie. Een nationale ruimtelijke strategie voor de zee kan hierbij een belangrijk instrument zijn. Zo’n strategie zou betrekking moeten hebben op:

  • Havens, windenergie, zandwinning en eventueel ook de visserij
  • Bescherming van natuurgebieden en herstel van zoet-zout-overgangen
  • Kustbescherming, waarbij veiligheid, zandwinning, aquacultuur, natuur en recreatie samenkomen in een Deltaprogramma Noordzee

Ontwikkeling Europees beleid

Mariene ecosystemen en gebruik van de zee houden zich niet aan landsgrenzen. Ontwikkeling van Europees beleid is daarom van belang. Nederland kan een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van diverse EU-beleidsdossiers:

  • Duurzaam visserijbeheer en ontwikkeling van aquacultuur
  • Maritiem beleid en algemene kwaliteitsdoelen als uitwerking van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Internationale diplomatie

Nederland kan deelnemen in de internationale diplomatie binnen organisaties als de International Maritime Organization (IMO) en OSPAR voor verduurzaming van het gebruik van de zee. Dossiers zijn bijvoorbeeld:

  • Ecologische zand- en landwinning
  • Stimulering van schone en stille scheepvaart
  • Ontwikkeling van een transportnet voor windenergie
  • Ontmanteling van energieplatforms (offshore decommissioning)
  • Opslag van CO2

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.