Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Diederik van Hoogstraten

‘Als gebiedsontwikkelaar herken ik mij het meest in de kijkrichting Beleefbare Natuur.’

In mijn dagelijks werk is steeds weer de vraag: hoe ga je met de omgeving om en hoe pas je in? Natuur komt in alle projecten terug. Het gaat daarbij niet meer alleen om de vraagsturing van de opdrachtgever, maar ook om de vraagsturing en belangen van de doelgroep.

Systeemdenken heeft de toekomst. Rood voor Groen is een financieringsvorm. Systeemdenken is een echte integrale benadering waarbij alle elementen binnen het systeem onderling afhankelijk zijn en elkaar dus beïnvloeden. Breng mobiliteit, recreatie, economische aantrekkingskracht, leefbaarheid, waardeontwikkeling, langjarig commitment, duurzaamheid en natuur onder één paraplu en ontwikkel daarvoor systemen. Voorwaarde voor succes is goed procesmanagement. Partijen moeten elkaar open durven benaderen en hun belangen op tafel leggen.

We hebben beleidsmakers nodig die dit begrijpen en de markt uitdagen met systemen te komen. Een mooi voorbeeld is de tunnel voor de A2 door Maastricht. Daar heeft de opdrachtgever gekozen voor zo’n integrale aanpak. Een paar honderd miljoen euro aan nieuwe infrastructuur bewerkstelligt dat stadsdelen die voorheen strikt gescheiden waren een hechte eenheid gaan worden. Dat vertegenwoordigt een economische waarde en dat moet je meenemen in je kostenraming. Ik zie die gedachtegang van de integrale aanpak het meest tot zijn recht komen in en rond steden, zoals in de Natuurverkenning beschreven staat bij Beleefbare Natuur.

Diederik van Hoogstraten
Directeur Ballast Nedam Sustainability Services

–>Meer over de tunnel in Maastricht: http://west8.com/projects/groene_loper_a2_maastricht/
© West 8 Urban Design & Landscape Architecture

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.