Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Jan van Tatenhove

‘Integraal en grensoverschrijdend Noordzeebeleid essentieel voor bescherming zeenatuur’

“Dit is de eerste Natuurverkenning waarin ook natuurscenario’s voor zee ontwikkeld zijn. Wat mij betreft een prima vernieuwing! Het geeft inzicht in de potentiële conflicten tussen activiteiten op zee, de gevolgen voor natuur en de maatschappelijke uitdagingen die daarmee zijn verbonden. Tegelijkertijd is het ontwikkelen van kijkrichtingen voor zee alleen voor het Nederlandse deel van de Noordzee een gemiste kans. Ook de andere Noordzeelanden ontwikkelen immers beleid voor hun deel van de zee.

Om alle belangen, zoals milieu, visserij, scheepvaart, offshore energiewinning, recreatie, maar ook natuur, voor een Europees zeegebied in goede banen te leiden, is een aanpak nodig die de hele regionale zee omvat. Op dit moment is het beleid en de regelgeving rond zeegebieden in en rondom Europa een lappendeken aan nationale, internationale en supranationale regelingen en instituties. Deze fragmentatie van beleid belemmert de afweging van zeer uiteenlopende belangen op het niveau van de regionale zee. De grenzen van mariene ecosystemen en de dynamiek van maritieme activiteiten vallen vaak namelijk niet samen met de bestuurlijke grenzen. Bovendien is het beleid onderhevig aan een pendulebeweging waarbij de ene keer zaken op nationaal niveau worden geregeld en dan weer op internationaal niveau. Soms is ook niet duidelijk wie verantwoordelijk is. De uitkomst van die processen werkt vooral onzekerheid in de hand.

Het ontwikkelen van natuurbeleid in het licht van allerlei conflicterende maritieme activiteiten zou gebaat zijn bij een integrale en op een heel zeegebied gerichte beleidsaanpak. Een aanpak op nationaal niveau is onvoldoende. De Europese Commissie zou bij zo’n grensoverschrijdende aanpak, gebaseerd op de ecosysteembenadering, een leidende rol moeten spelen. De uitdaging daarbij is te komen tot regionale samenwerking tussen landen die gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling van de Noordzee. Een eerste testcase van de bereidheid tot regionale samenwerking is het definiëren van een ‘goede milieu-status’ voor de Noordzee in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.”

Jan van Tatenhove
Professor Marine Governance, Wageningen UR

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.