Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Johan van de Gronden

Foto Johan van de Gronden

‘De kille sanering die Bleker doorvoert, mist iedere visie.’

“Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet iedereen heeft recht op zijn eigen feiten.” Die uitspraak werd gedaan door een Amerikaanse senator in het kader van een controverse binnen de klimaatwetenschap. In onze tijd gedijt de feitenvrije politiek. Ook in het natuurbeleid. Feiten die niet in het straatje passen, worden snel verdraaid of gemakkelijk genegeerd. Het is daarom van grote waarde dat het Planbureau voor de Leefomgeving een feitelijke natuurstudie heeft gepubliceerd met een langetermijnperspectief op een aantal alternatieve beleidsroutes. Een beetje van het soort, als u zus wilt dan moet u zo doen. Streeft u daarentegen x na, dan is y beter. Daar ligt ook een beetje de zwakte. Planbureaus horen hun neutraliteit te bewaken. Voorkeuren zijn uit den boze. Die worden in Den Haag gesmeed.

Toch is het jammer dat het Planbureau heeft nagelaten een kritische blik op de organisatie van het natuurbestel te werpen. Weliswaar volgt volgens de boekjes de structuur de strategie, maar juist als er amper een centrale strategie wordt gevoerd, lopen wij het risico om het slachtoffer te worden van een krakkemikkige structuur. En krakkemikkig is het! In de reshuffle tussen LNV, VROM en EZ, zijn de N van natuur en de M van milieu bijna niet terug te vinden tussen harde infrastructuur en economische belangen. Natuur zit niet meer aan tafel in de Trêveszaal. De centrale regie is geheel zoek. De kille sanering die Bleker doorvoert, mist iedere visie. Op termijn is het duurkoop en het afwentelen van alle regie naar de provincies in één van de kleinste landjes van Europa is een ecologische giller.

Tegelijkertijd is het maatschappelijk middenveld even versnipperd als ons landschap. Bij het beheer van de Waddenzee alleen al zijn tientallen organisaties betrokken. Een institutionele analyse ware een welkome aanvulling geweest op de verkenning. Inclusief aanbevelingen op welke alternatieve wijzen enige vorm van regie kan worden georganiseerd. Want zonder regie zitten we met veel bewegende plaatjes en komen we niet op verhaal.

Het Wereld Natuur Fonds zal de komende maanden een aantal initiatieven ontplooien die moeten bijdragen aan een nieuw elan in onze geplaagde sector. Samen met terreinbeherende organisaties houden wij een breed groen beraad onder de noemer ‘Woudschoten 2.0’. In de Flevopolder nemen we deel aan een consortium om de komende tien jaar het grootste aaneengesloten natuurgebied op land te realiseren met deelname van tal van particuliere investeerders. En we nodigen deze maand nog partijen uit om samen een initiatief te ontplooien om de natuur van de Gelderse Poort tot aan de Oostvaardersplassen op grote schaal te verbinden.

Johan van de Gronden
directeur Wereld Natuur Fonds

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.