Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Marly Bloem

Voor effectieve uitvoering van het natuurbeleid is én centrale sturing nodig én decentrale gebiedsontwikkeling. Om als provincie in dit krachtenveld goed te kunnen opereren, zou ik met het Rijk graag een aantal spelregels afspreken.

Ten eerste, voor zowel Rijk als provincie geldt: je gaat erover of niet. Voor het Rijk betekent dit dat het over de Europeesrechtelijke verplichtingen op het gebied van natuur gaat, en dan over de wat-vraag en niet over de hoe-vraag. Wij moeten weg van de huidige praktijk waarin zowel Rijk als provincies gedetailleerde rapportages maken over het aantal hectares EHS dat is verworven of ingericht.

Ten tweede een oproep aan het Rijk: Formuleer reële uitvoeringsopgaven! Doe dit onder meer door geen beleid of wetgeving vast te stellen zonder zicht op een goede implementatie. Bijvoorbeeld bij de verankering van de Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet is dat mis gegaan. Het gevolg is veel juridisch getouwtrek, met nauwelijks winst voor natuur.

Ten derde, de rijkskaders moeten  continuïteit hebben. Gebiedsprocessen vinden voor een belangrijk deel plaats aan de keukentafel. De provincie moet daar een betrouwbare gesprekspartner zijn. Daarvoor is van groot belang dat we op gebiedsniveau de mogelijkheid hebben om hetgeen in gang is gezet ook af te maken.

 Marly Bloem,  Directeur Ecologie, provincie Noord-Brabant

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.