Natuurverkenning 2010-2040

De visie van Paul Makken

Foto Paul Makken

‘Geld is een middel om natuur terug te brengen in de harten van mensen.’

“Sinds haar oprichting is de ANWB een vereniging die maatschappelijke doelen nastreeft op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Vanaf het begin is ze ook een service-organisatie die, naast de contributie van de leden, inkomsten verwerft uit commerciële activiteiten. De identiteit en het bestaansrecht van de ANWB hangen dus samen met het realiseren van individuele voordelen voor leden en het realiseren van maatschappelijke doelen.

Misschien vanwege die achtergrond hebben we een wat andere kijk op het huidige natuurbeleid dan de natuurorganisaties. Dit kabinet doet een groter beroep op markt, maatschappelijke organisaties en burgers. Daarmee is een discussie op gang gekomen hoe de publieke verantwoordelijkheid voor natuur en landschap gestalte moet krijgen. Natuurorganisaties proberen die discussie te ontwijken. Getuige hun opstelling om alles wat niet in de nieuwe Wet natuur wordt opgenomen, als verloren te beschouwen.

Sterke natuurorganisaties moeten het niet alleen hebben van overheidsgelden en ledencontributies, maar ook van commerciële inkomsten. Geld kan fungeren als transactie- én communicatiemiddel om natuur terug te brengen in de harten van de mensen. Je kunt nog zo veel maatschappelijke kosten-baten-analyses van de natuur maken, maar als je niet zelf via de markt verbindingen legt tussen natuur en de mensen, zullen de revenuen ook niet terugvloeien naar de natuur.

Misschien dat het Natura 2000 proces hiertoe – paradoxaal genoeg – kansen biedt. Dat aanvankelijk zo moeizame proces heeft aangetoond dat juist in de ‘donkergroene’ natuurgebieden veel ondernemers bereid zijn samen te werken met terreinbeherende organisaties om de natuur te versterken én te benutten.

En wat gaat de ANWB doen? Wij gaan investeren in natuur als ontmoetingsplek voor jong en oud. Daartoe hebben we een programma opgezet voor de upgrade van stadsparken. Ook onderzoeken we mogelijkheden om te investeren in de recreatieve ontsluiting van het toekomstige Oostvaarderswold. ‘Consument’ en ‘producent’ van natuur ontmoeten elkaar zo halverwege.”

Paul Makken
Senior adviseur Public Affairs ANWB

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

De Natuurverkenning is een wettelijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving met medewerking van Wageningen UR.