Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

PBL/CBS - 2022

PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses tot 2050 die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is dan ook verwijderd van de PBL-websites en van StatLine. De gegevens over het totaal aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied blijven beschikbaar.

Hoofdlijn

De bevolking van Nederland groeit tot 2050 nog door. Deze groei slaat vooral neer in de Randstad en andere stedelijke gebieden. Aan de randen van Nederland treedt bevolkingskrimp op, vooral na 2035.

Meest waarschijnlijke ontwikkeling

De regionale prognose 2022 beoogt de meest waarschijnlijke ontwikkeling te beschrijven, rekening houdend met nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau. Toch zijn de cijfers altijd met onzekerheden omgeven.

Bevolkingsgroei

De bevolking van Nederland blijft in de toekomst groeien, vooral door immigratie. Begin 2022 woonden er bijna 17,6 miljoen mensen in Nederland; dat zullen er naar verwachting 18,9 miljoen zijn in 2035 en 19,6 miljoen in 2050.

Tussen de regio’s zijn grote verschillen. De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad, Noord-Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. Aan de randen van Nederland nemen de bevolkingsaantallen af. In de komende decennia krijgen de meeste gemeenten te maken met bevolkingsgroei. Toch krijgt 15 procent van de gemeenten te maken met bevolkingskrimp (van meer dan 2,5 procent). Deze gemeenten liggen vaak aan de randen van Nederland.

Groei en krimp bevolking tot 2050

De bevolking van Nederland blijft in de toekomst groeien. De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad, Noord-Brabant en delen van Gelderland en Overijssel.

Bevolkingsgroei in grote steden en randgemeenten

Het inwonertal van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht neemt tot 2035 sterk toe. Dit komt vooral door natuurlijke aanwas en immigratie. Voor migranten uit het buitenland is de grote stad aantrekkelijk vanwege goede baankansen en omdat hier al vaak migranten met dezelfde achtergrond wonen. Het gaat hierbij vooral om expats, arbeidsmigranten uit de EU en internationale studenten. Ook hebben de steden op jongeren een grote aantrekkingskracht vanwege de opleidingsmogelijkheden en goede baankansen en het rijke aanbod van culturele voorzieningen.

Uit de steden trekken veel jonge stellen en gezinnen weg, die zich vestigen in omliggende gemeenten (met veel nieuwbouw). Het aantal dat vertrekt is groter dan het aantal dat zich in de stad vestigt, waardoor de grote steden door de binnenlandse migratie inwoners verliezen.

Ook in middelgrote steden, zoals Eindhoven, Groningen en Almere, wordt een bovengemiddelde groei verwacht. Hierbij speelt binnenlandse migratie ook een rol.

In het merendeel van de gemeenten is er in de komende decennia sprake van lichte tot sterke bevolkingsgroei. Aan de randen van Nederland zijn er gemeenten met bevolkingskrimp.

Krimp in plattelandsgemeenten

Krimp komt voor in diverse gemeenten in de noordelijke provincies. Elders, langs de oostgrens, in Twente, de Achterhoek en Limburg, zijn er ook gemeenten die naar verwachting in bevolkingsomvang afnemen. Voor alle gemeenten met een krimp van 2,5 procent of meer gaat het om een gezamenlijk verlies van 95 duizend inwoners tussen 2021 en 2035. Dit komt vooral door het wegtrekken van jongeren en de vergrijzing (waardoor er meer mensen overlijden dan er kinderen geboren worden).

Data

Als u geïnteresseerd bent in data van de belangrijkste resultaten van de bevolkings- en huishoudensprognoses 2019 en 2022, kunt u deze hier downloaden.