Ga direct naar inhoud
logo Planbureau voor de leefomgeving
logo Planbureau voor de leefomgeving

Waarden ontdekken

Hoe kom je er achter wat mensen waarderen aan erfgoed? Daarvoor zijn veel verschillende methoden ontwikkeld. Deze methoden helpen om in beeld te brengen welke plek erfgoed heeft in het dagelijks leven van mensen, hoe ze het erfgoed gebruiken en ervaren.

Justus van Effencomplex

Het is belangrijk om mensen vanuit hun eigen beleving ruimtelijke elementen aan te laten wijzen die belangrijk zijn voor hun waardering: dat ene doorkijkje, een route door het park, of een bepaalde ruimte waar mensen samen komen.

De acht leefomgevingswaarden helpen bij de interpretatie van wat mensen zoal aangeven waardevol te vinden. Maar deze benadering nodigt ook uit om je af te vragen waarom bepaalde leefomgevingswaarden niet naar voren gebracht worden.

De waardenbenadering is een heuristiek, dat wil zeggen ‘een manier om te zoeken’. Ten eerste om te zoeken binnen de informatie die je naar boven haalt via de methoden die op deze pagina staan beschreven. Met behulp van de acht leefomgevingswaarden kun je op een interdisciplinaire en intersectorale wijze benoemen wat mensen naar voren brengen als waardevol.

Maar het is ook een manier om te zoeken naar wat je tot dan toe nog niet hebt opgehaald en het nodigt uit tot reflectie op de methode die je gebruikt. Als bepaalde leefomgevingswaarden niet naar voren komen in gesprekken of in onderzoek, is dat omdat deze waarden door betrokkenen niet ervaren worden, of is het omdat ze in de gekozen methode niet goed tot uitdrukking konden komen?

Bij het onderzoek naar de waardering van omwonenden, bezoekers en andere gebruikers is er een subtiel evenwicht tussen het ophalen van hun authentieke beleving en het aanbieden van expertkennis om hen opmerkzaam te maken, bijvoorbeeld door middel van een gebiedsbiografie.

Door achtergrondkennis aan te bieden, kunnen respondenten hun eigen waardering soms duidelijker onder woorden brengen, beter plaatsen of zelfs bijstellen. Tegelijk wil je voorkomen dat de beleving vanuit de dagelijkse ervaring wordt overschaduwd door expertkennis.

Een voorbeeld van kennis die veel achtergrond geeft, is de landschapsbiografie. Een landschapsbiografie beschrijft de levensloop van een ruraal of stedelijk landschap. De biografie belicht in woord en beeld hoe een gebied in de loop van de tijd veranderde onder invloed van de wisselwerking tussen mens en natuur en hoe het verleden in het hedendaagse landschap doorwerkt. Belangrijk is dat ‘landschap’ niet alleen iets tastbaars is (het ‘fysieke’ of ‘materiële’ landschap) maar ook een sociale dimensie heeft (het ‘sociale’ en ‘mentale’ landschap). Daarom is het logisch dat ook bewoner bij het maken van een landschapsbiografie betrokken zijn.

De beschikbare methoden om waardering te onderzoeken zijn grofweg in te delen in drie soorten. Welke soort en welke methode het meest geschikt is, is afhankelijk van het specifieke doel en de beschikbare tijd en middelen.

Ontdek hoezeer mensen hun leefomgeving waarderen

Je kunt mensen vragen hoezeer ze hun leefomgeving waarderen, bijvoorbeeld met een enquête.

In een enquête wordt vaak gewerkt met gesloten vragen. Dat betekent dat de items vooraf, op basis van eerder onderzoek, bepaald zijn en respondenten wordt gevraagd om deze items te scoren.

De gegevens kunnen statistisch geanalyseerd worden en bijvoorbeeld worden uitgesplitst naar verschillende doelgroepen zoals leeftijd, opleiding, sociaal-culturele achtergrond etc. Vaak gaan de enquêtevragen niet alleen over de mate van waardering, maar ook over de mate van gebruik: hoe vaak komt u er? Hoe vaak bezoekt u dit erfgoed?

Dergelijke methoden kunnen prima gecombineerd worden met meer kwalitatieve onderzoeksmethodes. Bijvoorbeeld door eerst via kwalitatieve methoden onder een beperkt aantal mensen vast te stellen welke ruimtelijke elementen ertoe doen en waarom die gewaardeerd worden en vervolgens een enquête uit te zetten onder een grote groep gebruikers.

Ontdek wat mensen waarderen en waarom

Je kunt mensen zelf vragen wat ze waarderen en waarom. Je kunt er immers niet zonder meer vanuit gaan dat onder experts al bekend is welke rol erfgoed speelt in het dagelijks leven van de betrokkenen. Om daarachter te komen, stel je open vragen in bijvoorbeeld diepte-interviews, bewonersbijeenkomsten, of focusgroepen. Andere methoden zijn:

Dagboekmethode

Respondenten wordt gevraagd om gedurende bijvoorbeeld een week een (digitaal) dagboek bij te houden aan de hand van één of meerdere vragen.

Het kan hierbij gaan om een open vraag, een opdracht om een mental map te tekenen, een foto-opdracht, het maken van een top-3 lijst, of het aanduiden van plekken op een kaart. De dagboekvorm heeft voordelen ten opzichte van een interview: de deelnemer staat onafhankelijker ten opzichte van de onderzoeker omdat de laatste er niet bij is. En deelnemers kunnen gedurende de dagboekweek meer inzicht en gevoeligheid ontwikkelen bij het observeren van hun omgeving.

Crowdsource

Met deze onderzoeksmethode worden aan een online ‘crowd’, via een app vragen gesteld over de leefomgeving.

Crowdsourcing werkt als volgt: wanneer een respondent een bepaald gebied betreedt (een ‘geofence’) krijgt hij of zij een aantal vragen voorgelegd via de app, en het verzoek om foto's te maken van de plek waar hij of zij staat. De vragen gaan bijvoorbeeld over favoriete of minst favoriete plekken in een stad, over ideeën van respondenten over wat een gebouw of plek nodig zou hebben, of over hoe zij tegen jong erfgoed aankijken. De database van respondenten wordt opgesteld en beheerd door een onderzoeksbureau, die informatie verschaft over de mate van representativiteit.

Emotienetwerken

Emotienetwerken is een oefening die inzicht verschaft in het ingewikkelde samenspel van emoties en belangen rond erfgoed.

Emotienetwerken zijn de uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoed-item hebben en die soms flink kunnen botsen. Maar emotienetwerken is ook een werkwoord. Mensen nemen deel aan een sessie waarin wisselwerking tussen mensen onderling en de wisselwerking tussen mensen en een erfgoed-item onder de loep wordt genomen. Deelnemers zien de onderlinge relaties veranderen en worden zich daardoor bewust(er) worden van de complexe dynamiek rond erfgoed.

VR-brillen

In deze methode krijgen respondenten een virtual reality bril op om een bepaalde plek virtueel te ervaren.

Aan de hand van een aantal vragen kunnen ze vervolgens aangeven wat ze waarderen en waarom. Voordeel van deze methode is onder meer dat de plek in verschillende seizoenen getoond kan worden en dat potentiële ruimtelijke ingrepen toegevoegd kunnen worden.

Ontwerp als gespreksmethode

In verschillende ronden bespreken mensen aan de hand van ontwerpschetsen welke ruimtelijke elementen ze waarderen en waarom.

Op basis van een eerste onderzoeksronde naar de waardering van gebruikers en experts maken ontwerpers één of meerdere ontwerpschetsen voor een ruimtelijke ingreep. Omdat gebruikers nu concreet vóór zich zien welke ruimtelijke elementen in het ontwerp worden doorontwikkeld, toegevoegd, of aangetast, kunnen ze (nog) beter benoemen waarin voor hen de waarde van erfgoed ligt. Ontwerp ondersteunt het gesprek over de vraag: welke elementen zijn, in samenhang, dragers van een bepaalde leefomgevingswaarde? In waarden vormgeven zien we een aantal toepassingen van deze methode.

Ontdek waardering aan de hand van gedrag

Ook door mensen niet direct te vragen maar slechts hun gedrag te observeren kun je ontdekken wat ze belangrijk vinden. Bijvoorbeeld doordat ze een bepaalde plek vaak bezoeken, over bepaald erfgoed meer schrijven op sociale media, of bereid zijn meer te betalen voor bepaald erfgoed in hun buurt.

Data-analyse van routes en bestemmingen

Bestaande data over bezoekersaantallen of routes en bestemmingen kunnen je waardevolle informatie geven over wat mensen waarderen aan een omgeving.

In sommige van deze onderzoeken krijgen respondenten een GPS-tracker mee en kunnen ze hun waardering voor de plek waar ze zijn, uitdrukken met een smiley.

Social media analyse

Door de posts (foto’s, teksten, likes) van mensen op sociale media te analyseren krijg je een beeld van hun beleving van hun leefomgeving.

Door dit onderzoek kun je je een beeld vormen welke plekken ‘hot spots’ zijn (en welke niet), welke betekenissen mensen hechten aan de plek, welke ruimtelijke elementen uitgelicht worden en welke soorten gebruikersgroepen er zijn.

Hedonische prijsanalyse

Aan de hand van de prijsontwikkeling voor vastgoed kan door middel van statistisch onderzoek achterhaald worden of mensen bereid zijn meer te betalen voor de aanwezigheid van een bepaald soort erfgoed in hun omgeving.

Hierbij wordt rekening gehouden met alle andere prijsbepalende factoren. Deze analyses zijn tot nu toe vooral uitgevoerd voor monumenten met een beschermde status. Nu er steeds meer kenmerken van gebouwen en hun omgeving vastgelegd worden in databases, zou dit in de toekomst ook gedaan kunnen worden met andere kenmerken van gebouwen, wijken of landschappen dan alleen hun monumentstatus.

Elke methode heeft zijn voor- en nadelen. Maar bij elke methode is het goed om je af te vragen: Wie vraag je als respondent? Hoe kom je tot inzichten die representatief zijn voor de groep van wie je de waardering wilt onderzoeken? Hoe houd je in je vraagstelling rekening met contextuele factoren die van invloed zijn op de waardering, bijvoorbeeld een eerdere impopulaire ingreep in het gebied?

Het is lang niet altijd mogelijk om statistische representativiteit voor een bepaalde populatie te verkrijgen en dat is bij kwalitatief onderzoek meestal ook niet het doel. Maar je kunt wel respondenten uit groepen met verschillende gebruikspatronen selecteren, bijvoorbeeld ouderen en kinderen naast werkende volwassenen, om de bandbreedte aan soorten waarderingen te verkennen.

De waardenbenadering zelf kan ook een aanknopingspunt zijn om verschillende groepen te onderscheiden. Als bekend is welke leefomgevingswaarden van erfgoed in de discussie een rol spelen, kun je als respondenten ‘vertegenwoordigers’ zoeken van elk van deze manieren van waarderen.