De Atlas van de Regio biedt informatie over 12 thema’s, verdeeld over meer dan 130 thematische kaarten die relevant zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio’s in Nederland. Op het schaalniveau van regio’s en gebieden komen klassieke ruimtelijke opgaven en nieuwe duurzaamheidsopgaven samen en concurreren met elkaar om de ruimte. Daarom staan in deze atlas zowel kaarten over klassieke ruimtelijke thema’s, zoals stedelijke ontwikkeling, natuur, water en landbouw, als over nieuwe duurzaamheidsopgaven, bijvoorbeeld klimaatadaptatie en ruimte voor hernieuwbare energie. Omdat de vorm van de regionale samenwerking afhankelijk is van de inhoudelijke thema’s (zoals verstedelijking, energie of water) staan in de atlas ook kaarten met uiteenlopende regionale indelingen. Daarnaast biedt de Atlas van de Regio informatie over vier aanvullende thema’s die ook relevant zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling. Deze thema’s zijn emissies en geluidshinder, beschermde gebieden, bevolking en economie.

Doelgroep van de Atlas

De atlas biedt betrouwbare en landelijk vergelijkbare basisinformatie voor lokale en regionale overheden die in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) werken aan regionale omgevingsagenda’s, regionale verstedelijkingsstrategieën, NOVI-gebieden en omgevingsvisies. Naast lokale en regionale overheden beogen we met de Atlas van de Regio een brede doelgroep van professionals aan te spreken die zich direct of indirect bezighoudt met ruimtelijke vraagstukken.

Kaartviewer

De Atlas van de Regio bestaat uit thematische kaarten die in een interactieve webviewer kunnen worden gecombineerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de kaarten geselecteerd en samengesteld. Daarbij is gebruikgemaakt van kaarten uit bestaande PBL-projecten, het Compendium voor de Leefomgeving en nieuwe bewerkingen van gegevens van het CBS en het Kadaster. Daarnaast zijn voor deze atlas uiteenlopende kaarten geselecteerd van de Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, de analysekaarten voor de Regionale Energiestrategieën (RES) en de Klimaateffectatlas (zie ook hierna). De selectie van de kaarten is besproken in workshops en gesprekken met vertegenwoordigers van regio’s en provincies en ruimtelijke experts. Voor deze atlas maken we gebruik van het bestaande kaartviewerportaal van de Atlas Leefomgeving. De kaarten zijn met ondersteuning van het projectteam Atlas Leefomgeving (RIVM) als WMTS-bestanden in de kaartviewer geplaatst.

Hoe is de kaartviewer te gebruiken?

In de kaartviewer kan de gebruiker op de gewenste uitsnede van de kaart inzoomen en de thematische kaarten bekijken. Met hulp van de zoekfunctie aan de linkerkant van de viewer kan ook op een gemeentenaam of een gebiedsnaam worden gezocht. Per kaart staat onder de legenda een link (meer informatie) naar een bijsluiter met een korte tekst over de inhoud, de gebruikte data en de gebruikte bronnen. Bij een aantal kaarten staat hier ook een verwijzing naar de metadata in het Nationaal Georegister. De kaartlagen in de kaartviewer kunnen apart of gecombineerd worden bekeken. Meerdere kaartlagen kunnen over elkaar heen worden gelegd. Hierbij is het mogelijk per kaartlaag de transparantie in te stellen en te kiezen welke kaartlaag bovenligt. Deze functie maakt het mogelijk om te onderzoeken hoe verschillende ruimtelijke thema’s in een gebied samenkomen, bijvoorbeeld hoe zich plannen voor woningbouw of bedrijventerreinen verhouden tot overstromingsrisico’s of kwetsbare natuurgebieden.

PDF-download van regionale kaarten

Naast de kaartviewer biedt de website ook de mogelijkheid om voor provincies, RES-regio’s en een aantal stedelijke regio’s een pdf-set van kaarten te downloaden. Deze pdf-bestanden kunnen als basismateriaal worden gebruikt voor ruimtelijk onderzoek en de uitwerking van omgevingsvisies en integrale regionale strategieën.

De kaarten in de Atlas van de Regio zijn openbaar en mogen met de juiste bronvermelding voor onderzoek, rapportages en beleidsstukken worden gebruikt. De beschikbaarheid van achterliggende data van de kaarten is afhankelijk van de kaart en de bronhouder. Van de kaarten die het PBL heeft bewerkt, beschikt het PBL over de achterliggende databestanden. Voor specifieke informatie hierover kunt u contact opnemen met het PBL via info@pbl.nl.

Bronnen en links

Alle bronnen en links naar de verschillende kaarten in de Atlas van Regio hebben we in een overzicht bij elkaar gezet.

Voor een selectie van kaarten die het PBL op basis van openbaar beschikbare data bewerkt heeft stellen we de kaarten ook als GIS bestanden beschikbaar.

Atlas in ontwikkeling – feedback is welkom

Deze website is een eerste versie van de Atlas van de Regio. Voor een aantal thema’s, zoals zoekgebieden voor hernieuwbare energie en pendelstromen van woon-werkverkeer, was tot november 2020 geen geschikt kaartmateriaal beschikbaar. De website zal in de komende jaren verder worden ontwikkeld. Feedback en suggesties voor aanvullende kaarten of kaartlagen zijn welkom. Omdat het verwerken van kaartgegevens veel tijd kost, zal het projectteam van de atlas per geval bekijken welke aanpassingen en toevoegingen mogelijk zijn. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij info@pbl.nl.

Andere atlassen

Voor de Atlas van de Regio is naast eigen kaartmateriaal ook gebruikgemaakt van kaarten van de Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de analysekaarten RES en de Klimaateffectatlas. Deze atlassen bieden per onderwerp waardevol kaartmateriaal en verdiepende informatie.

Atlas leefomgeving
De Atlas Leefomgeving biedt informatie en kaarten over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. Het gaat om milieuthema's zoals bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, geluid en veiligheid. Daarnaast biedt de Atlas Leefomgeving de mogelijkheid om op adresniveau de kwaliteit van de lokale leefomgeving inzichtelijk te maken.
Atlas Natuurlijk Kapitaal
In de Atlas Natuurlijk Kapitaal staat veel informatie en kaartmateriaal over natuurlijk kapitaal. Het natuurlijk kapitaal bestaat uit ecosysteemdiensten en voorraden die de natuur levert. Deze ecosysteemdiensten en voorraden hebben verschillende functies, zoals voedselproductie of verkoeling in de stad.
Klimaateffectatlas
De Klimaateffectatlas geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in verschillende gebieden in Nederland. Voor elk van de thema’s zijn verschillende kaartlagen beschikbaar.
Analysekaarten RES
De analysekaarten RES bieden voor alle RES-regio’s een eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en -infrastructuur. Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van een Regionale Energie Strategie (RES).
Topotijdreis
De kaartviewer Topotijdreis van het Kadaster laat meer dan 200 jaar aan topografische kaarten van Nederland zien. Sinds 2020 bevat de viewer ook luchtfoto’s.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
De website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt een overzicht van bronnen, databases en kaarten over landschap, erfgoed en archeologie.
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een centrale dataplatform voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. Op de website zijn open datasets van de overheid verzameld.