Ga direct naar inhoud
Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Mondiaal Ondernemend

In het scenario Mondiaal Ondernemend is de samenleving individualistisch en domineert het marktdenken in de economie. Grote bedrijven nemen de lead. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop, ook om te verduurzamen. Een van de kenmerkende ontwikkelingen in dit toekomstige Nederland is een groter contrast tussen verdergaande verstedelijking in het westen en midden van Nederland en rust elders in het land.

Sfeerbeeld van het scenario Mondiaal Ondernemend. Het beeld toont hoogbouw, zelfrijdende auto’s en hoogtechnologische landbouw.
Mondiaal Ondernemend

Tijdlijn

 • 2024

  Toestemming voor tijdelijke zonneparken en zonneplassen rond Natura 2000-gebieden om het halen van Europese biodiversiteits- en waterkwaliteitsdoelen te bespoedigen.

 • 2025

  Nijpend tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in bedrijven zonder maatschappelijke license to operate.

 • 2027

  Toegenomen schaarste aan grondstoffen dwingt bedrijven tot recycling en gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

 • 2029

  Run op de Noordzee: het Rijk verpacht de laatste plots voor hernieuwbare energie.

 • 2030

  Door uitplaatsing van vliegverkeer van Schiphol naar Lelystad Airport kan de hoogbouwbeperking in het Central Business District van Amsterdam worden geschrapt.

 • 2037

  Na fel maatschappelijk verzet in de nieuwe groeikernen stelt het Rijk op verzoek van het bedrijfsleven het Pakket Basisvoorzieningen vast.

 • 2038

  Zelfrijdende shuttles toegelaten op private, intermetropolitane fast lanes.

 • 2040

  Meer dan de helft van de landbouwgrond in Nederland is in bezit van internationale agrarische conglomeraten.

 • 2041

  De toename van de zoute wellen in de Haarlemmermeer maakt van drijvend bouwen een trend.

 • 2042

  De kerncentrale op de Maasvlakte is gereed.

 • 2045

  Veel verouderde, op houten palen gefundeerde woningen op veengrond maken zonder veel discussie plaats voor energieleverende bebouwing.

 • 2050

  De Rijksoverheid zet het Deltaprogramma 2050+ voortvarend in gang.

Kenmerken

Iconische kaart van Nederland in het jaar 2050 volgens het scenario Mondiaal Ondernemend. De kaart toont economische stromen, veel verstedelijking in het westen van Nederland en grote windparken op de Noordzee.
Thema's
Randstad is getransformeerd tot Middenstad. Deze concurreert met Londen en Parijs en contrasteert sterk met een rustiger Kransland, dat in het noorden, oosten en zuiden van Nederland ligt
Bekijk alle details

Gebiedstypes

Binnenstedelijk gebied in het scenario Mondiaal Ondernemend. Het beeld toont een hoogwaardige stadscampus met veel kantoren en technische maatregelen tegen hittestress en wateroverlast.

Binnenstad

Het binnenstedelijk gebied wordt gekenmerkt door hoogwaardige stadscampussen, veel kantoren en zowel groene als technische maatregelen tegen hittestress en wateroverlast.

Werkgebied in het scenario Mondiaal Ondernemend. Het beeld toont grootschalige hubs voor biogrondstoffen, recycling en waterstof.

Werkgebied

Het werkgebied laat op- en overslag en verwerking van biogrondstoffen en goederen zien, evenals import, opslag en doorvoer van circulaire materialen (onder andere recycling). Daarnaast zijn er combinaties met agribusiness.

Stadsrandgebied in het scenario Mondiaal Ondernemend. Het beeld toont ongelijkheid tussen wijken en hoe de stad komt het land in komt. De nadruk ligt op functiescheiding.

Stadsrand

In het stadsrandgebied groeit de stad het land in. Nadruk op functiescheiding. Ongelijkheid tussen wijken.

Landelijk gebied in het scenario Mondiaal Ondernemend. Het beeld toont grootschalige, hoogtechnologische landbouw.

Landelijk gebied

In het landelijk gebied is grootschalige, hoogtechnologische landbouw dominant. Natuurgebieden en belevenisparken vormen een belangrijk onderdeel van het internationale vestigingsklimaat.

Vergelijk alle gebiedstypes

Opvallende ontwikkelingen

 • Versterking van de agglomeratiekracht in de Middenstad: een uitbreiding van de Randstad in een wijde halve cirkel daaromheen, grofweg de Brabantse stedenrij, Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Zwolle, Almere.
 • Veel mobiliteit. Relatief grote investeringen nodig in verkeersinfrastructuur.
 • Veel keuzevrijheid in woongebieden voor wie het kan betalen.
 • Het contrast tussen de kwaliteit van de leefomgeving op verschillende plekken en voor verschillende maatschappelijke groepen wordt groter.
 • De druk op het ecologisch systeem blijft hoog.
Vorige scenario
Regionaal Geworteld
Volgende scenario
Snelle wereld