Ga direct naar inhoud
Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Regionaal Geworteld

In het scenario Regionaal Geworteld maken lokale en regionale gemeenschappen de dienst uit. Mensen kennen elkaar, voelen zich onderling verbonden en zijn trots op de buurt, de wijk en het landschap. Samen dragen ze zorg voor hun nabije omgeving. In deze toekomst is de verstedelijking verspreid over het land; grote steden zijn kleinschalig uitgebreid, kleinere steden en dorpen zijn organisch gegroeid. Kleinschaligheid en lokale en regionale functiemenging zijn de norm. Mensen vinden in de eigen streek wat ze nodig hebben.

Sfeerbeeld van het scenario Regionaal Geworteld. Het beeld toont een kleinstedelijk plein met marktkramen, stadslandbouw, een voedselbos en een buurtcentrum.
Regionaal Geworteld

Tijdlijn

 • 2025

  Meer dan 50 miljoen dieren geruimd door vogelgriep.

 • 2027

  Introductie buurtplanrecht: bewonersgroepen mogen zelf ruimtelijke plannen maken.

 • 2029

  RIVM-studie gezondheidseffecten gewasbestrijdingsmiddelen.

 • 2032

  Lockdowns vanwege uitbraak vogelgriep.

 • 2034

  Wereldhandel stagneert door hoge brandstofprijzen.

 • 2035

  Kentering in de agrarische sector. Het aantal landbouwbedrijven dat voortkomt uit burgerinitiatieven is groter dan het aantal tot dan toe reguliere familiebedrijven en maatschappen.

 • 2036

  Provinciale herindeling: instelling regioprovincies.

 • 2038

  Reclamecampagne ‘Uit in eigen land, maar dan op zee’ en opening resort op voormalig olieplatform Doggersbank.

 • 2040

  10 procent groenblauwe dooradering van agrarische gebieden.

 • 2041

  Gebrek aan grootschalige waterretentiegebieden leidt tot evaluatie bovenregionaal klimaatadaptatiebeleid.

 • 2044

  Rijksoverheid richt vliegende brigades op: waar nodig extra kennis en menskracht voor decentrale overheden.

Kenmerken

Iconische kaart van Nederland in het jaar 2050 volgens het scenario Regionaal Geworteld. De kaart toont verspreide bebouwing, regionale grenzen en een beperkt aantal windparken op de Noordzee.
Thema's
Nederland bestaat uit een mozaïek van regionale landschappen. Er is een gevarieerd patroon van bestaande woonkernen. Regionale identiteiten verschillen duidelijk.
Bekijk alle details

Gebiedstypes

Binnenstedelijk gebied in het scenario Regionaal Geworteld. Het beeld toont stadswijken met verschillende identiteiten en kleinschalige stedelijke bedrijvigheid.

Binnenstad

In het binnenstedelijk gebied bevinden zich stadswijken met verschillende identiteiten. Er is veel kleinschalige stedelijke bedrijvigheid. Klimaatadaptatie op buurt- en wijkniveau: de stad is een spons.

Werkgebied in het scenario Regionaal Geworteld. Het beeld toont regionale circulaire reparatie- en bouwhubs en kleinschalige verwerking van biogrondstoffen.

Werkgebied

In het werkgebied bevinden zich regionale circulaire reparatie- en bouwhubs en kleinschalige bedrijven voor de verwerking van biogrondstoffen. Glastuinbouw wordt meer onderdeel van gemengde werkgebieden, zodat (plantaardige) reststromen en energie kunnen worden uitgewisseld.

Stadsrandgebied in het scenario Regionaal Geworteld. Het beeld toont multifunctionele wijken met pleinen en buurthuizen en een geleidelijke overgang tussen stad en land.

Stadsrand

Geleidelijke overgang tussen stad en land. Het stadsrandgebied wordt gekenmerkt door multifunctionele wijken met pleinen en buurthuizen. Functiemenging in de vorm van onder andere voedselbossen, tuinbouw, groen wonen, volkstuinen, stadslandbouw en recreatie.

Landelijk gebied in het scenario Regionaal Geworteld. Het beeld toont gevarieerde landschappen, kleinschalige woningbouw en regionale ketens in de landbouw.

Landelijk gebied

Het landelijk gebied kent een combinatie van gevarieerde landschappen met kleinschalige woningbouw en functies die vanwege overlast in woonkernen ongewenst zijn. De landbouw is op regionale ketens gericht.

Vergelijk alle gebiedstypes

Opvallende ontwikkelingen

 • Veel ruimte voor initiatieven van burgers in ruimtelijke planvorming.
 • Streekeigen landschappen.
 • Buurthubs met niet alleen een functie in de circulaire economie maar ook een sociaal doel (ontmoeten).
 • Sociaaleconomische verschillen binnen regio’s worden kleiner. Tussen regio’s kunnen de verschillen toenemen.
 • De omvang van het stedelijk gebied neemt relatief veel toe. De druk op het ecologisch systeem neemt af.
 • De bovenregionale afstemming is gebrekkig. Waterveiligheid en het onderhoud van de nationale hoofdstructuren zijn een punt van aandacht.
Vorige scenario
Groen Land
Volgende scenario
Mondiaal Ondernemend