Ga direct naar inhoud
Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050

Hoe ziet Nederland eruit in 2050? Hoe kan er worden gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting van ons land? Er zijn ingrijpende keuzes nodig om het hoofd te bieden aan de grote opgaven van deze tijd, denk aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem, de overgang naar een circulaire economie, de omschakeling naar een duurzame landbouw, en de bouw van een groot aantal nieuwe woningen. Keuzes die in belangrijke mate het aanzien van Nederland gaan bepalen.

In vier scenario’s presenteren we vier mogelijke toekomsten voor de inrichting van Nederland in 2050.

De vier scenario's

  • Mondiaal Ondernemend

  • Snelle wereld

  • Groen Land

  • Regionaal Geworteld

Vier scenario’s voor toekomstbestendig ruimtelijk beleid

De vier scenario’s laten zien hoe Nederland er in 2050 uit kan zien. Deze toekomstbeelden kunnen beleidsmakers helpen om keuzes te maken voor de ruimtelijke ordening. De beleidskeuzes die nu worden gemaakt hebben gevolgen voor de toekomstige verschijningsvorm en leefbaarheid van Nederland; bijvoorbeeld voor het aanzien van het landschap, voor hoe en waar er wordt gewoond en gewerkt, en hoe binnensteden en het platteland functioneren.

Met de vier scenario’s bieden we beleidsmakers inzichten in de samenhang van de opgaven en de verschillende keuzeopties voor beleidsstrategieën; in de normen en waarden die erachter schuilgaan; en de mogelijke gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Hoe deze scenario’s kunnen worden gebruikt

Inzichten die de scenario’s bieden kunnen met name van nut zijn voor bestuurders en beleidsmakers die betrokken zijn bij nationale trajecten als de aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de doorvertaling ervan naar de regionale schaal (NOVEX), alsook bij sectorale trajecten waarin ruimte een grote rol speelt.

De scenario’s kunnen worden gebruikt als hulpmiddel voor gesprekken en werksessies. Beleidsmakers en alle andere betrokkenen bij het leefomgevingsbeleid kunnen de scenario’s gebruiken om verschillende ruimtelijke opties te verkennen, keuzes te maken, prioriteiten te stellen, mogelijke combinaties van elementen uit verschillende scenario’s te bespreken, en paden in de tijd uit te zetten (opeenvolgende beleidskeuzes in robuust en adaptief beleid).

Op deze website biedt een interactieve kaartviewer de mogelijkheid om de scenariokaarten, thematische kaartlagen en gebieden met elkaar te vergelijken. Met zowel de overeenkomsten als de verschillen kunnen beleidsmakers aan de slag gaan.

Lees meer over de scenario’s, de verantwoording en de beleidsaanbevelingen in het hoofdrapport.

Lees meer
Over dit project
Download
Hoofdrapport en kaarten